ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี

singburi

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ในกิจกรรม 100 miracle frames of Singburi
หัวข้อ มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี

ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อมนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี ในกิจกรรม 100 miracle frames of Singburi ประจำปีงบประมาณ พ..2559 ตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดและสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการตัดสินดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ ภาพโดย เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

ชื่อภาพ  วีรชน คนไทย ภาพโดย : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาพโดย ชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร

ชื่อภาพ  วิถีเกษตรกรรม  ภาพโดย : ชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาพโดย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

ชื่อภาพ  แสงแห่งศรัทธา  ภาพโดย : วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์


 

ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 30 ภาพ และภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 67 ภาพ จะได้จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับภาพที่ได้รับรางวัล รวมผลงานภาพถ่ายที่จัดแสดงทั้งสิ้น 100 ภาพ

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ คลิกที่นี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย
natsuda chantara
กมล ชัยมงคลสวัสดิ์
กิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์
คีรีขันธ์ ไชยพร
ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
ณฐพงศ์ เภาพิจิตร
ธนพล เสือโรจน์
นัฐพนธ์ โพธิ์ประทีป
มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
รัชนีพรรณ แพ่งสภา
วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
วิรัตน์ กันฉลาด
วิสรุจน สิงหกลางพล
วีระยุทธ พิริยะพรประภา
สัญชัย บัวทรง
สุเมธา เพ็ชร์อำไพ
สุริยา ผลาหาญ
แสงชัย เตชะสถาพร
หรรษา ตั้งมั่นภูวดล
อนุสรณ์ คำฟู
อัครินทร์ อัศววารินทร์
เอกรินทร์ เอกอัฉริยะวงศ์

รายชื่อผู้ที่ภาพได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง
Eittipat Iamsaman
Somporn Sakkara
กัมพล คุ้มวงษ์
กิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์
คีรีขันธ์ ไชยพร
เจนศักดิ์ อมรมงคล
ชัยทัต มีพันธุ์
ชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
ฐิตารีย์ ปทุมอัครินทร์
ฐิติพร บูรพา
ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
ณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
ทรัสตี ลีนุวงศ์พันธ์
ทวีศักดิ์ บุทธรักษา
ทศพร สโรภาพ
ทศพร สหกูล
ธรรมรัตน์ สวัสดิชัย
ประสงค์ ไกรศักดาวัฒน์
ปัญญวัฒน์ บุญถนอม
พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
พอ อังคุระษี
พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
ภูวไนย พลไชย
มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
ยงยุทธ คงมหาพฤกษ์
วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
วรวุฒิ เจริญ
วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
วิรัตน์ กันฉลาด
วิสรุจน สิงหกลางพล
เวชยันต์ ธราวิศิษฏ์
ศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์
ศิวภรณ์ นภาวรานนท์
โศภิษฐ์ แสงแก้ว
สมชาย สงวนกชกร
สมบูรณ์ น้อยทอง
สรศักดิ์ บุญจรัส
สุนันท์ กิขุนทด
สุริยะเชษฐ์ สมสรีษะ
สุวิมล ยืนยงค์
สุเมธา เพ็ชร์อำไพ
เสกสรรค์ วสุวัต
อนุสรณ์ คำฟู
อัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ
อัครินทร์ อัศววารินทร์

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

  • นายนิติกร กรัยวิเชียร
  • นายขจิต นาวีระ
  • นายทรงศักดิ์ เศตพราหมณี
  • นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
  • นายขจร พีรกิจ
  • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์
  • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

นิทรรศการภาพถ่ายมนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรีจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
ระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-21.00 . (หยุดทุกวันจันทร์)
ณ บริเวณโถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

(งานมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 .)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: rpst.info@gmail.com