ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย The 7th Chang International Fine Art Photo Contest. Theme: “Illusion” Winners Announcement

The 7th Chang International Fine Art Photo Contest Winners Announcement. Theme: “Illusion”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ท โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “มายา : Illusion”

Our panel of judges has already selected the winning series of The 7th Chang International Fine Art Photo Contest (Theme: “Illusion”). Congratulations to all awarded winners and exhibited body of works.

รางวัลชนะเลิศ (First Prize)
Title : Fake
Photographer : นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (Thailand)

===================================

รางวัลที่ 2 (Second Prize)
Title : Visible Light Spectrum
Photographer : นายศิรวิทย์ คุววัฒนานนท์ (Thailand)

===================================

รางวัลที่ 3 (Third Prize)
Title : Adaptation
Photographer : นายปิติ อัมระรงค์ (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title: Illusion : Through the Looking Glass
Photographer : Mrs. Faylyn San Diego

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : ภาพ
Photographer : นายคีรีขันธ์ ไชยพร (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : Alone in my World
Photographer : นายตระกูล อินทะสิทธิ์ (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : พราง
Photographer : นายธณัฐชัย มูเก็ม (Thailand)

  

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : ป่า
Photographer : นายธนภูมิ ลาภจตุพร (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : 2013, ทะเลวัน(ห)วาน
Photographer : นายนฤพนธ์ ช่างเจริญ (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : หลง
Photographer : นายพนม อาชาฤทธิ์ (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : Print
Photographer : นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : The Mirror
Photographer : นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ (Thailand)

===================================

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)
Title : Spirit of Nature
Photographer : นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Thailand)

Exhibited Body of Works

 1. Mr.Duy Phuong (Vietnam), Title : Touching Dream
 2. Mr.Jacek Cislo (Poland), Title :  Wink of an Eye
 3. Mr.Monchai Parteeppichai (Thailand), Title :  แสงและเงา
 4. Mr.SAJED HAGHSHENAS (Islamic Republic of Iran), Title :  The Night of Tabriz Vadi Rahmat Graveyard
 5. Mr.Sirawish Sapthayutakul (Thailand), Title :  Dreamt of Monet.
 6. นายกมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร (Thailand), Title :  Abundant Mind
 7. นายไกรฤกษ์ สารากร (Thailand), Title :  NeonLife (แสงแห่งชีวิต)
 8. นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย (Thailand), Title :  มหัศจรรย์แห่งป่าเสม็ด
 9. นายพีระพล ผิวทองดี (Thailand), Title :  คน สัตว์ สิ่งของ
 10. นางสาวมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์ (Thailand), Title :  Social Illusion
 11. นายวณัฐพงศ์ ชิ้นปิ่นเกลียว (Thailand), Title :  Mask (หน้ากาก)
 12. นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ (Thailand), Title :  Hamony
 13. นายสมโภช แตงไทย (Thailand), Title :  Secret in Nature
 14. นายสุขเกษม อุยโต (Thailand), Title :  Collage Buddha
 15. นายอเนชา สุขเกษม (Thailand), Title : Nest
 16. นางสาวอรอนงค์ กุลจรัสธร (Thailand), Title :  Social
 17. นายเอกภพ ตันอนุกูล (Thailand), Title :  สิ่งที่เห็น

For More Information about Project :
http://www.rpst.or.th/changfineart7

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand