โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดใน โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลรวมกว่า 46 รางวัล พร้อม เงินสดมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท โดยสามารถใช้อุปกรณ์ทุกชนิดในการบันทึกภาพ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน (กล้องมือถือ) โดรน กล้องคอมแพค ตลอดจนกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ทุกชนิด

ที่มา และ แนวคิดโครงการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมากว่า 40 ปี มีความตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น แหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ “ข้าวไทย” ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในการเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่  2 ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทย ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพัน ความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยปีนี้ ถือเป็นการจัดโครงการฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยยังคงแนวคิด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และ ศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” และ “ความผูกพันของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย”
 • เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความงดงามของข้าวไทย ตลอดจนเกิด ความตระหนักและซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวและวิถีชีวิตของคนไทย
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้านการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้าว ชาวนาไทย และคนไทย

หัวข้อการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. “ความงามของข้าวไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความงดงามของข้าวไทย อาทิ เมล็ดข้าว รวงข้าว รวมถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ของทุ่งข้าว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์
 2. “วิถีข้าว วิถีไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวนาไทย หรือ คนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับข้าวไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการกินข้าวของคนไทย

เงินรางวัลในการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท แบ่งเป็น

หัวข้อ “ความงามของข้าวไทย” 

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย” 

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน

คณะกรรมการตัดสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 • อ. ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. รชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท.
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการจาก กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

 • คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง
 • คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • กรอบการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
 • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 (18.00น.)
 • พิจารณาตัดสินรางวัล และประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบหัวข้อละ 30 ภาพ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
 • เปิดให้ทักท้วงระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2562
 • ประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2562
 • งานมอบรางวัลและการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone หรือ Action Camera ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Smartphone หรือ Tablet ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายในระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 7 มกราคม 2562 และจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองได้ว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ พร้อมระบุ คำบรรยายภาพ สถานที่และจังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน” และ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด ไม่เกิน 2 รางวัล ต่อหัวข้อ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ เป็นต้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และคณะกรรมการบริหาร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องส่งคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด
 • ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยังคงถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายใน เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีเจตนาทุจริตในการส่งประกวดภาพถ่ายภาพใด ภาพหนึ่ง คณะกรรมการตัดสิน มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดการเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัลจนถึงโทษขั้นสูงสุด คือ ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตัดสินมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องสมัครเข้าสู่ระบบการส่งภาพออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th/ThaiRiceThaiValues2 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน เมื่อทำการสมัครแล้ว จะสามารถส่งภาพได้ทันที
 • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 088 892 5978 (คุณปทุม) หรือ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด  กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง โทรศัพท์ 02 249 9348 – 52 ต่อ 1831, 085 143 6412 (คุณเกวลี)