โครงการกำหนดการนำเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2562

กำหนดเวลาพิจารณาเกียรตินิยม ประจำปี 2562

กำหนดรับภาพผลงานสอบเกียรตินิยมปีละ 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562 ประกาศผลภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ประกาศผลภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

การเชิญกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม

คณะกรรมการพิจารณาเกียรตินิยม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม

ค่าสมัครสำหรับการสอบเพื่อรับเกียรตินิยม

1. ค่าสมัครสำหรับการสอบ A.RPST
1.1 สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 500 บาท
1.2 สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นชาวต่างประเทศ ท่านละ 30 เหรียญสหรัฐฯ
2. ค่าสมัครสำหรับการสอบ F.RPST
2.1 สำหรับสมาชิกสมาคมที่เป็นคนไทย ท่านละ 1,000 บาท
2.2 สำหรับสมาชิกสมาคมที่เป็น ชาวต่างประเทศ ท่านละ 50 เหรียญสหรัฐฯ

เงื่อนไขการเสนอผลงาน

สำหรับ A.RPST

1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกที่ได้ดำรงสมาชิกภาพสมบูรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. สมาชิกตลอดชีพ มีสิทธิสมัครเข้าสอบได้ทันที
3. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสีจำนวน 15 ภาพ ขนาดของภาพด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว และไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ หรือแนวทางวิจิตรศิลป์ (Pictorial) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและเจนจัดในหลายแนว ทั้งเข้าใจในการจัดองค์ประกอบภาพ และมีคุณภาพเข้ามาตรฐานแล้ว ผลงานในการถ่ายภาพต้องเป็นของผู้สมัครเอง
4. การสอบ A.RPST กรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายภาพว่ามีความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพมากน้อยเพียงใด โดยจะไล่ตั้งแต่การใช้กล้อง
4.1 การเลือกใช้ช่วงเลนส์ต่างๆ ตั้งแต่เลนส์ไวด์ นอร์มอล เทเล มาโคร
4.2 การเลือกใช้ชัตเตอร์สปีด เช่น ภาพสต๊อปแอ๊คชั่น, ภาพแพลนนิ่ง
4.3 การเลือกใช้รูรับแสง เช่น การวางตำแหน่งฉากหน้า ฉากหลัง
4.4 แนวภาพควรที่จะมีภาพหลากหลายแนว เช่น ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพสถาปัตยกรรม, ภาพบุคคล, ภาพวิถีชีวิต, ภาพโคลสอัพ, ภาพช่วงเช้า, ภาพกลางคืน
5. ผู้สมัครประเภทรายปีที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะได้รับเกียรตินิยม A.RPST จะต้องสมัครเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพก่อน จึงจะรับเกียรตินิยม A.RPST ได้
6. การตัดสินจะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 12 ภาพจึงจะถือว่าสอบผ่าน

สำหรับ F.RPST

1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกที่ได้ดำรงสมาชิกภาพสมบูรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. สมาชิกตลอดชีพ มีสิทธิ์สมัครเข้าสอบได้ทันที
3. ผู้สมัครต้องได้รับเกียรตินิยม A.RPST หรือ A.RPS (จากประเทศอังกฤษ) แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครเข้ารับเกียรตินิยม F.RPST ได้
4. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสีจำนวน 20 ภาพ ขนาดด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว และไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว โดยต้องเป็นภาพชุด หรือ ภาพวิจิตรศิลป์ (Pictorial) ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและเจนจัดในแนวนั้น ทั้งเข้าใจในการจัดองค์ประกอบ และมีคุณภาพเข้ามาตรฐานแล้ว ผลงานในการถ่ายภาพต้องเป็นของผู้สมัครเอง
5. ผู้สมัครประเภทรายปีที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะได้รับเกียรตินิยม F.RPST จะต้องสมัครเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพก่อน จึงจะรับเกียรตินิยม F.RPST ได้
6. การตัดสินจะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 16 ภาพ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

การสมัครสอบและส่งภาพ

1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่นี่ http://www.rpst.or.th/ArpstFrpstForm.pdf
2. ภาพที่ส่งเข้ารับการพิจาณาต้องติดการ์ดแข็งสีเทาหรือสีดำ พร้อมเขียนหมายเลขการเรียงลำดับภาพและชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลังของภาพให้ชัดเจน
3. ผู้สมัครแนบไฟล์ผลงานลงบนแผ่นซีดี หรือแฟลชไดร์ฟ ขนาด Image Size 3000×2000 Resolution 300 pixels/inch, Save ไฟล์เป็น jpg
4. ชำระค่าสมัครสอบเป็นเงินสดส่งมาพร้อมใบสมัครสอบและผลงาน หรือโอนเงินเข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
– ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
สแกนสลิปใบโอนเงินส่งมาที่อีเมล์ rpstmember@gmail.com
หรือส่งแฟ็กซ์มา ที่ 02-785-5099 ระบุถึง “ฝ่ายกิจกรรมฯสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

สามารถส่งผลงานได้ที่

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 207 ชั้น 2 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ติดต่อได้ วันอังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Portfolio Presentation Schedule for Receiving Honors 2019 A.RPST and F.RPST

Schedule for consideration for honors for the year 2019

Photo portfolio is scheduled for acceptance for honors examination twice a year.

  • First period: Accepting photo portfolio from 1-30 September 2019; Decision announcement by 10 October 2019.
  • Second period: Accepting photo portfolio from 1-30 December 2019; Decision announcement by 10 January 2020.

Inviting committee members to consider honors

Honors Committee consists of 5 qualified persons to join the committee to consider honors.

Application fee for honors examination

1. Application fee for A.RPST examination
1.1 For members of the association who are a Thai citizen: 500 baht per person
1.2 For members of the association who are a foreigner: US$30 per person
2. Application fee for the F.RPST exam
2.1 For members of the association who are a Thai citizen: 1,000 baht per person
2.2 For members of the association who are a foreigner: US$50 per person

Presentation conditions

For A.RPST

1. Applicant must be a member who has held a complete membership for at least 1 year.
2. Lifetime member has the right to apply for the examination immediately.
3. Applicant must submit 15 monochrome or color photos with the length not exceeding 18 inches and not less than 16 inches, which have artistic value or pictorial approach that shows that the applicant has the ability and expertise in many genres as well as understands the composition and has the quality that meets the standard. The photographic work must belong to the applicant.
4. For the A.RPST examination, the committee will consider the photos to determine how much the applicant understands photography. The consideration will include camera usage:
4.1 Choosing various lens ranges from wide, normal, tele to macro lenses.
4.2 Selecting shutter speed, such as stop-action, panning.
4.3 Selecting an aperture, such as positioning the foreground, background.
4.4 The photos should have a variety of images such as landscape, architecture, portrait, lifestyle, close-up, morning, night.
5. Annual applicant who has been considered as eligible for the A.RPST honors must first apply for a lifetime membership in order to receive the A.RPST honors.
6. The applicant must have at least 12 images that pass the examination to be considered a pass.

For F.RPST

1. Applicant must be a member who has held a complete membership for at least 1 year.
2. Lifetime member has the right to apply for the examination immediately.
3. Applicant must already have received A.RPST or A.RPS honors (from England) in order to be eligible to apply for F.RPST honors.
4. Applicant must submit 20 monochrome or color photos with the length not exceeding 18 inches and not less than 16 inches. The photos must be a set or pictorial photos with artistic value that shows that the applicant has the ability and expertise in that genre as well as understands the composition and has the quality that meets the standard. The photographic work must belong to the applicant.
5. Annual applicant who has been considered as eligible for the F.RPST honors must first apply for a lifetime membership in order to receive the F.RPST honors.
6. The applicant must have at least 16 images that pass the examination to be considered a pass.

Applying for examination and submitting photos

1. Download the examination application form
http://www.rpst.or.th/ArpstFrpstForm.pdf
2. Photos submitted for consideration must be attached to a gray or black hard card and clearly write the number of the order of the photos and the name of the applicant behind the photos.
3. Applicant attaches the work file to the CD or a flash drive with an image size of 3000×2000 pixels and a resolution of 300 pixels/inch. Save the file as jpg.
4. Pay the examination fee in cash and submit with the application form and portfolio or transfer money into the account name “The Royal Photographic Society of Thailand”.
– Kasikornbank savings account, Khlong Chan branch, account number 040-2-33266-4
Scan payment slip and send to email rpstmember@gmail.com.
Or send a fax to 02-785-5099, stating the recipient as “Activity Division, The Royal Photographic Society of Thailand”.

Submit the portfolio at:

The Royal Photographic Society of Thailand
No. 207, 2nd floor, Bangkok Art and Culture Centre
939 Rama 1 Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok 10330
Available on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday from 11:00-18:00 hrs.