ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงผลงานภาพถ่ายได้ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2566 (ปิดรับเวลา 16.00น.) โดยสามารถส่งคำทักท้วงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทาง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

หมายเหตุ : 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพที่ประกาศในรอบ 25 ภาพ สุดท้ายไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใด

รางวัลประจำครั้ง

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลดีเด่น จำนวน 15 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • คุณโกวิท ผกามาศ, อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม
  Kowit Pakamart, Director-General of the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture
 • คุณยรรยง โอฬาระชิน, ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
  Yanyong Olarachin (National Artist), Hon.F.RPST, E.FIAP
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Tul Hirunyalawaan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์,  อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Voyage
  Chulawit Santipong, Hon.F.RPST, Editor in Chief, Voyage Magazine
 • คุณวิศาล น้ำค้าง, ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  Wisan Numkarng, Thai Traditions and Culture Photography Expert
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี, อดีตบรรณาธิการนิตยาสาร อ.ส.ท
  Apinan Buahapakdi, Editor in Chief, Osotho Magazine
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, ช่างภาพมือรางวัลภาพถ่ายประเพณีและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
  Wannapong A. Surarochprajak, Hon.F.RPST, Hon.F.PVS, National and International Photo Competition Judge & Multi Award-Winning Photographer
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย, ช่างภาพสารคดี นิตยาสาร อสท. 
  Adul Tanthakosai, Hon.F.RPST, Osotho’s Professional Documentary Photographer

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team :

 • คุณศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
  Sasirin Phatrakiatpanich
 • คุณสรยา คงรักษา
  Sorraya Kongruksa
 • คุณปทุม วิวัฒนาการ
  Patoom Wiwattanakarn

 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : http://www.rpst.or.th/thai-culture-and-traditions-photo…/