ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ใน วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1       เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2       พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วาระที่ 3       เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4       เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาตั้งชื่อแกลเลอรี ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในชื่อ “ห้อง 100 ปี รังสรรค์ ตันติวงศ์”

4.2 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการ 

08.00-09.00 น.    ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อ Covid-19 ณ จุดคัดกรอง ชั้น G

09.00-09.30 น.    ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก ณ C asean ชั้น 10

09.30-11.00 น.     ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  / ถ่ายภาพร่วมกัน

11.00-12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สถานที่จัดการประชุม