ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย“เสน่ห์อาเซียน” ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” พร้อม เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทขึ้น

โดยการจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ได้จัดขึ้นปีนี้ปีที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจําปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสีอันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

 • คุณ Sarah Wouters

รางวัลเกียรติยศ

 • คุณ วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ (2 รูป)
 • คุณ กรพจน์ สุวรรณประเสริฐ
 • คุณ กิติพร แซ่ค่ง
 • คุณ จามิกร ศรีคำ
 • คุณ ธนเดช มรรคทรัพย์
 • คุณ พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล
 • คุณ พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
 • คุณ สัญชัย บัวทรง
 • คุณ สุภกร อักษรสว่าง

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

 • อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, F.RPS
  Mr. Waranun Chutchawantipakorn (National Artist)
 • อ. ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, E.FIAP
  Mr. Yanyong Olarachin (National Artist)
 • คุณ เกรียงไกร ไวยกิจ, Hon.F.RPST
  Mr. Kriengkrai Waiyakij
 • คุณ อดุล ตัณฑโกศัย
  Mr. Adul Tanthakosai
 • คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, Hon.F.PVS
  Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน

 • คุณ ดาว วาสิกสิริ ประธานกรรมการตัดสิน
  Mr. Dow Wasiksiri, Jury Chairman
 • คุณ สมฤดี ศรีพิพิธ
  Somruedee Sripipit

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ : Floating Market
ชื่อช่างภาพ : คุณ Sarah Wouters


รางวัลเกียรติยศ