โครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST

ASSET WISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022 ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโครงการ ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ส่งภาพที่นี่

การประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ 

 1. Happiness Has No Conditions : เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “ผู้คนและการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์” เป็นภาพที่สะท้อนมุมมองความสุขของการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้คนทั่วประเทศไทย
 2. Unseen Happiness : เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “Creative Bangkok Cityscape” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไม่จำกัดว่าเป็นมุมสูงหรือมุมบนพื้นในมุมมองที่สร้างสรรค์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2566 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17.00 น.)

รางวัล

1. หัวข้อ “Happiness Has No Conditions”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

2. หัวข้อ “Unseen Happiness”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • คุณปณีตา มาลัยวงศ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  Paneeta Malaiwong, Director, Deputy CEO-Sales & Marketing, AssetWise PCL.
 • คุณนิวัตร์ ไวทยะมงคล รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  Niwat Vaitayamongkol, Senior Vice President Corporate Communication, AssetWise PCL.
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Tul Hirunyalawaan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Chulawit Santipong, Hon.F.RPST, Vice President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Naphat Ratanasakdi, Hon.F.RPST, Secretary of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Wannapong A. Surarochprajak, Hon.F.RPST, Executive Board Committee of The Royal Photographic Society of Thailand

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ / ประกาศผลการตัดสิน

 • ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านทาง http://www.rpst.or.th/assetwise-photo-contest-2022/ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2566 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.)
 • ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเปิดให้สาธารณชนร่วมสังเกตุการณ์และร้องเรียน รวมถึงประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง www.rpst.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณป๊อป : โทร 097-250-0058 (ภายในเวลาเปิด-ปิด Office สมาคมฯ)

Email : RPST.info@gmail.com

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ต้องเป็นภาพที่บันทึกตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ (ต่อ 1 หัวข้อ)
 3. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงามของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอจากคณะผู้จัดการประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ยกเว้นภาพถ่ายจาก Drone
 8. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 10. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 11. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 12. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 13. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 14. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 15. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 17. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทาง ASSET WISE จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ ASSET WISE แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์  ASSET WISE มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ นำมาทำเป็น Photo Book หรือ Calendar หรือ ประมูลภาพถ่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยการกุศลให้แก่องค์กรหรือมูลนิธิเพื่อสังคม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพรวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผล และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หาก ASSET WISE มีความประสงค์จะใช้ภาพใด จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี
 18. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 19. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขางต้น คณะผู้จัดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรือ อาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม
 21. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด