Entries by editor1

ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบการกระจายเชื้อในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันที่ 18 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จะคลี่คลาย หรือเข้าสู่สภาวะปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการประกวดภาพถ่าย 3 ถ้วยศิลปิน ประจำปี 2564

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ประจำปี 2564 ชิงถ้วยรางวัล และ เงินสด รวมกว่า 300,000 บาท

ขอเชิญสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  วัน-เวลา : อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10:00-12:00 น. สถานที่ : ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564– 2566

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566   เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566 เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามาจำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1.        นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566 ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี […]

ประกาศจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2564-2566

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2564 ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นใหม่ในเดือนเมษายนนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระ 2564-2566 โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 15 ในหัวข้อ “ต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 13/17 เป้าหมาย ที่ 15 ในหัวข้อ “ต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป  ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน  ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการสูญเสียที่ดินทำกิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจำนวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจำนวน 8% ที่กำลังจะสูญพันธุ์และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา   เป้าประสงค์ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 14 ในหัวข้อ “สมดุลแห่งท้องทะเลจะกลับมา”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 12/17 เป้าหมาย ที่ 14 ในหัวข้อ “สมดุลแห่งท้องทะเลจะกลับมา” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้คนกว่าสามพันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด ซึ่งต่ำกว่าระดับที่พวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างกรอบการทำงานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร   เป้าประสงค์ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท รวมถึงขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร ยุติการประมงที่ผิดกฏหมาย ส่งเสริมการฟื้นฟูสัตว์น้ำ จัดการในการให้ชาวประมงรายเล็กสามารถเข้าถึงทรัพยากร และตลาด ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 7 ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดจะเป็นพลังงานหลัก”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 11/17 เป้าหมาย ที่ 7 ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดจะเป็นพลังงานหลัก”โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 พลังานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จำนวนประชากรมีการเข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,700 ล้านคนทั่วโลกและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องถึงพลังงานราคาถูก เศรษฐกิจทั่วโลกพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งนั่นคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกทวีปทั่วโลก ภายในปี 2573 มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อน การนำมาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรมสำหรับความหลากหลายของเทคโนโลยียังสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ 14% ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 1,300 แห่ง การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดในประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทั้งการขยายโครงสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้   เป้าประสงค์ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ประชาชนสามารถหาซื้อพลังงานสะอาดที่น่าเชื่อถือได้ ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 11 ในหัวข้อ “ทุกคนจะมีสังคมที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องร้องขอ”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 10/17 เป้าหมาย ที่ 11 ในหัวข้อ “ทุกคนจะมีสังคมที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องร้องขอ” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน  การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ซึ่งนำไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจำนวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องพยายามจัดการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหล่านั้น การทำให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง การทำให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม   เป้าประสงค์ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ การคมนาคม และการขนส่งสาธารณะปลอดภัย และรองรับคนทุกประเภท ทั้งคนชรา […]

ประกาศขยายเวลาเปิดรับผลงาน โครงการกำหนดการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2563

ประกาศขยายเวลาเปิดรับผลงานโครงการกำหนดการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 – โครงการกำหนดการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2563 กำหนดเวลาพิจารณาเกียรตินิยม ประจำปี 2563 กำหนดรับภาพผลงานสอบเกียรตินิยมปีละ 2 ครั้ง *ครั้งที่ 1 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 *ครั้งที่ 2 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 -26 มกราคม 2564 การเชิญกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม คณะกรรมการพิจารณาเกียรตินิยม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาให้เกียรตินิยม ค่าสมัครสำหรับการสอบเพื่อรับเกียรตินิยม 1. ค่าสมัครสำหรับการสอบ A.RPST 1.1 สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 500 […]