Entries by editor1

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST Photo Walk : ป้อมมหากาฬ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST  Photo Walk : ป้อมมหากาฬ จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Museum Siam เพื่อนำภาพกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่ายในงาน Cultural District 2023 โซน ป้อมมหากาฬ ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2023 – วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-19.00 น. ณ ป้อมมหากาฬ กรุงเทพฯ เปิดรับจำนวน 30 ท่าน *** สมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น *** – ลงทะเบียน : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น. […]

การประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest) ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย เปิดอัพโหลดผลงาน วันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 (ปิดเวลา 17.00 น.) ประเภทรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท […]

“241 One Shot Knockout” ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี – รายละเอียดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566– 2568

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568 เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568 เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566-2568 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามา จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566-2568 ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ส่วนจะเป็นเวลา และสถานที่ใดนั้น […]

RPST Photo Walk- Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” : ตอน กะดีจีน-พระนคร (Bangkok water festival 2023)

📸 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม RPST Photo Walk- Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” : ตอน กะดีจีน-พระนคร (Water Festival Thailand 2023) เรียนรู้การถ่ายภาพผ่านมุมมองมืออาชีพ เพลิดเพลินไปกับเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ . สนุกกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมพาชิมอาหารสำรับโบราณแสนอร่อย . จัดเต็มคาราเบล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ 10 ที่ . 🗓 วันพฤหัสที่ 6 เมษายน 2566 (เปิดรับเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 10 ท่าน) เวลา 9.00-15.00 น. . 🚶‍ Highlight สถานที่สำคัญตลอดเส้นทาง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร-หลวงพ่อโต (จุดนัดพบ) ศาลเจ้าเกียนอันเกง โบสถ์ซางตาครู้ส-ชุมชนกุฎีจีน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ยอดพิมาน-ปากคลองตลาด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 📌 Link ลงทะเบียน […]

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2566-2568

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2566 ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นใหม่ในเดือนเมษายนนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระ 2566-2568 โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ASSETWISE PHOTO CONTEST หัวข้อ “Unseen Happiness (Creative Bangkok Cityscape)”

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ASSETWISE PHOTO CONTEST  หัวข้อ “Unseen Happiness (Creative Bangkok Cityscape)” ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงผลงานภาพถ่ายได้ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับเวลา 12.00น.) โดยสามารถส่งคำทักท้วงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทาง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ASSETWISE PHOTO CONTEST หัวข้อ “Happiness Has No Conditions”

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ASSETWISE PHOTO CONTEST  หัวข้อ “Happiness Has No Conditions” ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงผลงานภาพถ่ายได้ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับเวลา 12.00น.) โดยสามารถส่งคำทักท้วงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทาง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)