Entries by editor1

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT Water Festival 2019

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2562 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติยรรยง โอฬาระชิน ขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์