Entries by editor1

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจําปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” พร้อม เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทขึ้น

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติยรรยง โอฬาระชิน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทขึ้น

ประกาศภาพที่เข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ “ยรรยง โอฬาระชิน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ประกาศภาพที่เข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดภาพถ่าย เสน่ห์อาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย เสน่ห์อาเซียน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 16 ในหัวข้อ “สังคมในฝัน”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 17/17 เป้าหมาย ที่ 16 ในหัวข้อ “สังคมในฝัน” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ : http://www.c-asean.org/?op=post-detail&c=83   วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ เพื่อเป็นการช่วยเยียวยาช่างภาพและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ ผู้จัด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 10 ในหัวข้อ “โอกาสเป็นของทุกคน”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 16/17 เป้าหมาย ที่ 10 ในหัวข้อ “โอกาสเป็นของทุกคน” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ : http://www.c-asean.org/?op=post-detail&c=83   วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ เพื่อเป็นการช่วยเยียวยาช่างภาพและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ ผู้จัด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 17 ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 15/17 เป้าหมาย ที่ 17 ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป้าประสงค์ การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ การแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อการเติบโตและอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ : http://www.c-asean.org/?op=post-detail&c=83   […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 5 ในหัวข้อ “ยอมรับในความแตกต่างทางเพศ”

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 14/17 เป้าหมาย ที่ 5 ในหัวข้อ “ยอมรับในความแตกต่างทางเพศ” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5   บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง  ตั้งแต่ปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตรของ UN และประชาคมโลกให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางในการทำงาน และพวกเราได้เห็นความสำเร็จอันน่าประทับใจ มีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่ได้เรียนในโรงเรียน เมื่อเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา และในภูมิภาคส่วนใหญ่ ก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะนี้ ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านและได้รับค่าแรงจากงาน ที่ไม่ใช่ทำการเกษตรได้ถึง 41% เมื่อเทียบปี 2533 ซึ่งมีเพียง 35% SDGs มีจุดหมายที่จะสร้างความสำเร็จเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันในเบื้องต้นสำหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมีช่องว่างที่มีนัยสำคัญระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในเรื่องนี้   เป้าประสงค์ หยุดการเลือกปฏิบัติทางเพศ […]

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำนวน 10 ภาพ ผ่านสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดหารายได้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอมุมมองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ของประเทศไทย ประจำปี 2564