Entries by Kajorn Bhirakit

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานภาพถ่าน งานออกแบบ งานศิลปะ จะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน และสามารถซักถามข้อข้องใจในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่าย และงานสร้างสรรค์ โดยวิทยากรที่มีควาเชี่ยวชาญในเรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องเทคนิคดิจิทัลเป็นอย่างดี ประเด็นการเสวนา • ขอบเขตของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ • อำนาจของหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณา • เมื่อถูกละเมิด หรือถูกกล่าวหา จะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร • กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในงานภาพถ่ายดิจิทัล วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย รัตนชื่อสกุล : อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า อาจารย์ ฐิติพร วัฒนชัย : อาจารย์สอนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขจร พีรกิจ : Adobe Community Professional ดำเนินรายการโดย : ภัตตินันท์ ภัทรานวัช ลงทะเบียนที่นี่ https://www.eventbrite.com/e/16628889456 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติผ่านอินสตาแกรม

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมส่งภาพผ่านอินสตาแกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดย 5000 ภาพแรกที่ส่งเข้ามา จะได้ร่วมแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงานนิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรมโดยมีข้อกำหนดดังนี้ สามารถส่งภาพร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านละ 1 ภาพ ภาพที่จะส่งเข้ามา ขอให้เป็นโทนสีม่วง หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเป็นสีม่วง เนื้อหาของภาพจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีความเหมาะสมและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม วิธีการส่งภาพทำได้โดยโพสต์ผ่าน Instagram ของท่าน พร้อมพิมพ์ Hashtag คำว่า #rpst4princess หมดเขตการรับภาพเพื่อนำไปจัดแสดง วันที่ 30 เมษายน 2558 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมกิจกรรมโดยส่งภาพของท่านขึ้นสู่ Instagramโดยใช้ Hashtag ว่า #rpst4princess  ทางคณะผู้จัดทำจะทำการคัดเลือกภาพที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด แล้วนำมาจัดพิมพ์เพื่อแสดงงานในนิทรรศการต่อไป สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับการกด Like โดย Account Instagram ทางการของสมาคม @rpstofficial หมายเหตุ  : สำหรับผู้ที่ตั้งค่า Account เป็น […]

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายพิศเจริญเอกรงค์ ปี 2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558” โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในการจัดการประกวดในปีแรก ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นความโปร่งใส ยุติธรรมในการตัดสิน คณะกรรมการจัดการประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวด “ พิศเจริญเอกรงค์” จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และเปิดกว้างให้ไม่มีการกำหนดอายุของภาพในการประกวดครั้งนี้ ต้องเป็นภาพ เอกรงค์ เท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2500 pixels (Pixel Dimension) หรือหากวัดตามขนาดพิมพ์ด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว (Document Dimensions) ที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 220 ppi (หมายถึงขนาดใหญ่กว่าได้ และความละเอียดสูงกว่าที่กำหนดได้) ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) สามารถตกแต่งภาพได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ […]

ประกาศผลการประกวดภาพ Thai Fight 2014

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพที่สามารถสื่อความหมายขอกิจกรรม Thai Fight สำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีช่างภาพที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 20 ท่านเข้าร่วมถ่ายภาพแข่งขันการชกมวยไทยไฟท์ ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ และที่ เอเชียทีค ซึ่งการแข่งขันถ่ายภาพ และกรรมการได้ทำการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ คุณอรรถพล จงมีรัก รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ รางวัลที่ […]

ปรับปรุงกติกาโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

ด้วยมีผู้วิพากษ์วิจารณ์และทักท้วงมายังสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นจำนวนมากว่ากติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินในข้อที่ 13 มีข้อความที่สร้างความไม่สบายใจให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เนื่องจากเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้สนับสนุนสามารถเอาเปรียบผู้ส่งภาพเข้าประกวดโดยการนำภาพไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้เจ้าของภาพนั้น สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอชี้แจงดังต่อไปนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อยู่ในฐานะของเจ้าภาพผู้ร่วมจัดงานภาพถ่ายแห่งแผ่นดินร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน มิได้เพียงอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ของโครงการเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติของการประกวดถ่ายภาพที่องค์กรผู้จัดสามารถนำภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในกิจการประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้โดยถูกต้องและชอบธรรม ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ไม่เคยนำภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของผลงานเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่เคยมีหลายกรณีที่บริษัทติดต่อขอใช้ผลงานจากเจ้าของภาพเพื่อการพาณิชย์ โดยการเสนอค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม และด้วยความเต็มใจของเจ้าของภาพ หากเจ้าของภาพไม่เต็มใจ บริษัทก็จะไม่ใช้ภาพนั้นเป็นอันขาด ลักษณะของการใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทที่เคยปฏิบัติมา มีเพียงกรณีนำมาใช้ประกอบหน้าโฆษณาในนิตยสารต่างๆ หรือในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งข้อความที่ประกอบภาพนั้น จะมีเพียงการลงภาพดังกล่าว พร้อมข้อมูลของภาพเช่นชื่อเจ้าของภาพ ชื่อภาพ และ รางวัลที่ได้รับ โดยกล่าวถึงการประกวดภาพในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินเท่านั้น ไม่เคยมีการสอดแทรกสินค้า หรือการชักชวนให้ซื้อสินค้าของบริษัทอยู่เลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเผยแพร่กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้เป็นสำคัญ ในข้อความที่ปรากฏในกติกาที่ระบุไว้เช่นนั้น มีวัตถุประสงค์เพียงการป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในกรณีใดๆที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวด เพราะหากไม่ประกาศเช่นนี้แล้ว ทั้งสมาคมฯ และ บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถประกาศผลหรือเผยแพร่ภาพทั้งทางเวปไซท์หรือสื่ออื่นใด […]

กิจกรรม One Shot Knockout ครั้งที่ 22

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องออดิธอเรี่ยม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 179 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 กิจกรรม RPST One Shot Knockout เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดขึ้นติดต่อกันมา 21 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 และในการจัดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นการส่งท้ายปี 2557 กำหนดการ 09.00 น. ลงทะเบียน และรับโจทย์การแข่งขันเริ่มถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ 13.00 น. ส่งภาพที่ห้องออดิธอเรี่ยม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 14.00 น. เริ่มตัดสินภาพ ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 1 16.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล กติกาการแข่งขัน ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น รูปแบบของไฟล์ภาพที่จะส่งให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด […]

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28) โดยในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานทั้ง 6 ถ้วย อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างหาที่สุดไม่ได้ การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28 นี้จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย 6 หัวข้อ ตามแต่ละถ้วยพระราชทาน ดังนี้ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อ “ไกลสุดกู่” ในหัวข้อนี้ภาพถ่ายที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพเอกรงค์ (Monochrome) เท่านั้น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “ตัด” ในหัวข้อนี้ภาพถ่ายที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพสีเท่านั้น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หัวข้อ “บาน” ในหัวข้อนี้ภาพถ่ายที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสี หรือเอกรงค์ก็ได้ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “กลอน” ในหัวข้อนี้ภาพถ่ายที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสี หรือเอกรงค์ก็ได้ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี […]

งานเสวนาฟรี แต่งภาพอย่างไรได้เงินล้าน

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพถ่าย และเทคโนโลยีของกล้องมีความก้าวหน้าไปมาก การสร้างสรรค์งานจึงเปิดโอกาสให้ช่างภาพได้สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งจากกล้องถ่ายภาพเอง ทั้งกระบวนการตกแต่งภาพภายหลังถ่ายภาพ ทำให้มีการใช้งานความสามารถใหม่ๆมากขึ้น ในการประกวดภาพถ่ายโดยทั่วไป มีกติกากำหนดไว้แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องการตกแต่งภาพ มักมีข้อถกเถียงกันว่าแค่ไหนจึงจะไม่ผิดกติกา และกรรมการตรวจสอบได้อย่างไร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ จึงมีนโยบายที่จะให้ความรู้ในเรื่องการตกแต่งภาพดิจิทัล และการพิสูจน์ภาพดิจิทัลของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของช่างภาพผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในรายการประกวดภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการต่างๆ วันเวลา และสถานที่ วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วิทยากร สถิตย์ เลิศในเกียรติ ขจร พีรกิจ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่ สมัครเข้าร่วมสัมมนาที่นี่  รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี Photoshop WOW

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Adobe User Group ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังเรื่องราวของ Digital Imaging ในแง่มุมของ การจัดการสี (Color Managment) การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับช่างภาพและนักออกแบบ ฟรี! วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   วิทยากร  ขจร  พีรกิจ  Adobe Community Professional สุปรีย์ ทองเพชร CEO บริษัท คัลเลอร์ดอกเตอร์ จำกัด กำหนดการ 12.30 น. ลงทะเบียน 13.00 น. Keynote […]

ประกวดภาพถ่าย “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์”

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดจากการไปเที่ยวชมงาน River Festival 2014 “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์” โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของงาน River Festival 2014 ได้ที่นี่ http://www.riverfestivalthailand.com/ การประกวดครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน River Festival 2014 เปิดให้ผู้สนใจส่งภาพถ่ายสายน้ำแห่งวัฒนธรรม บนโค้งน้ำเจ้าพระยา 6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์ เพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมเปิดเรื่องราวของสายน้ำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านภาพถ่าย ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยและสัญชาติ หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 2. รางวัลที่ […]