Entries by rpst_a

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”

วัตถุประสงค์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสี อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “ยรรยง โอฬาระชิน”

วัตถุประสงค์  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติยรรยง โอฬาระชิน ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์”

วัตถุประสงค์  การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “CLIMATE ACTION HERO”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “CLIMATE ACTION HERO … แค่ขยับก็รักษ์โลก” ผ่านอินสตาแกรม (INSTAGRAM) ชิงเงินรางวัลกว่า 33,000 บาท พวกเราทุกๆคนสามารถเป็นฮีโร่ที่จะมีบทบาทในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้ ร่วมแชร์ไอเดียและแนวทางที่จะช่วยกันดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของโลกผ่านงานภาพถ่ายผ่านช่องทางอินสตาแกรม ชิงเงินรางวัลกว่า 33,000 บาท

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัด ตราด “Unseen สะหงาด ตราด ถ่าย(รูป)สนุก”

ตราด – ฝูงเหยี่ยวนับพัน มหัศจรรย์ลานตะบูน ชุมชนคนทำงอบ ลิเกฮูลู ชุมชนมุสลิมและดวงตาแห่งบ้านน้ำเชี่ยว จันทบุรี – น้ำตกพลิ้วโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ จันทบุรี

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth”

ภาษาไทย | English วัตถุประสงค์ การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวทางไฟน์อาร์ท (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT งานสมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 17:00-22:30 น. จำนวนผู้เข้าแข่งที่เปิดรับสมัคร : 80 ท่าน สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปิดลงทะเบียน : วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 20:00 น.

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth”

ภาษาไทย | English วัตถุประสงค์ การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวทางไฟน์อาร์ท (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

The 8th Chang Fine Art International Photo Contest (Theme: “Myth”)

ภาษาไทย | English Objective The Chang Fine Art International Photo Contest was initiated in 2011 by Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev) and is an annual event organized in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand (RPST). We aim to promote and support fine art photography and photographers at an international level.

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ 24Hrs Photo Marathon ตารางกำหนดการ

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ 24Hrs Photo Marathon รูปแบบใหม่ อีก 1 กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ปลายปี ภายในงาน 60 ปี วิถี I แสง ที่เปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพได้ร่วมประชันผลงานพร้อมรางวัล อาทิ เงินสด อุปกรณ์ถ่ายภาพ Printer และ ของรางวัลอืน ฯ ที่เตรียมมามอบให้นักถ่ายภาพมากมายมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมด้วยทอร์คจากมืออาชีพที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์สุดคูล และ ร่วมติดตามการตัดสินภาพถ่ายอย่างใกล้ชิด ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่นี่ (เปิดระบบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.) กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 สถานที่แข่งขัน : BAB Box @ One Bangkok, ลุมพินี ขั้นตอนการสมัคร และ ข้อกำหนดการร่วมกิจกรรม เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ […]