Entries by rpst_a

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย Pride of ASEAN

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ใน ปี 2562 นี้ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งสำคัญของประเทศ “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจระดับอาเซียนในการจัดทำหนังสือภาพและจัดแสดงภาพถ่ายในงานประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2562 นี้

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (50th EGAT Photo Contest) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท 

โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ใน Theme: “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ชิงรางวัลเงินสด และ รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพนำโดย อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย

โครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีพันธกิจหลักในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งจะครบ 50 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยวาระครบรอบนี้ ทาง กฟผ. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท โดยเปิดรับภาพจากอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชนิด

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 49 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT   ครั้งที่ 49 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจะต้องปฏิบัติ หรือมีคุณสมบัติดังนี้

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายภาพ สุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูง โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)