Entries by rpst_a

ประกาศชี้แจงเรื่องการขออนุญาตในการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ออกไป

ตามที่กฏข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังรุนแรงขึ้นนั้น กรรมการสมาคมฯได้ตระหนักถึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของสมาชิกสมาคมฯ และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงได้ประกาศแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์  การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน“ ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสี อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

“บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ในยามที่เราต้องก้าวไปด้วยกัน

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งภาคธุรกิจและสาธารณสุขเป็นวงกว้าง ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีดำริที่จะจัดโครงการรวบรวมภาพถ่ายหลากหลายบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงแรกในชื่อ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีหลายหน่วยงาน อาทิ สถานทูตหลายประเทศ ประสานขอภาพที่ได้รับเลือกไปจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและต่างชาติทั่วโลกได้เห็นถึงความีน้ำใจของคนไทยในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทรรศการภาพถ่าย “ระยะทาง 7,610-กิโลเมตร: ในที่สุดเราก็ได้เจอกัน (7,610-kilimeter Distance: Finally, We’ve Met One Another.)”

  ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “ระยะทาง 7,610-กิโลเมตร: ในที่สุดเราก็ได้เจอกัน (7,610-kilimeter Distance: Finally, We’ve Met One Another.)” อันเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายสำหรับช่างภาพรุ่นใหม่ของติมอร์ เลสเต้ (ออนไลน์)” โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำชี้แจงสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กรณีการวิพากษ์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คำชี้แจงสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กรณีการวิพากษ์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero

การประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

การประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ประกวดภาพถ่ายงาน Bangkok River Festival 2020 ภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง แสงศิลป์”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ จัดประกวดภาพถ่ายบันทึกบรรยากาศความประทับใจ ประเพณีอันดีงาม ความสนุกสนานรื่นเริงในงาน Bangkok River Festival 2020 ภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง แสงศิลป์” โดยผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/riverfestivalthailand