Entries by rpst_a

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบัน และเพื่อมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’ ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ – 14 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://bit.ly/30GnI8X

ประกาศผลภาพเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562” ชิงรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลภาพเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2562

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2562 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ Phototech Together Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ Phototech Together Workshop ณ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ในหัวข้อ Crenovation Space ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ 2562-2564

คำสั่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติเลือก นาย ดาว วาสิกศิริ เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมหมดวาระลงด้วยนั้น

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย Pride of ASEAN

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ใน ปี 2562 นี้ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งสำคัญของประเทศ “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจระดับอาเซียนในการจัดทำหนังสือภาพและจัดแสดงภาพถ่ายในงานประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2562 นี้

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (50th EGAT Photo Contest) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท