Entries by rpst_issra

คำตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558 ได้ประกาศผลภาพที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าภาพใดภาพหนึ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกอาจทำผิดกติกา สามารถส่งคำร้องเรียนพร้อมหลักฐานมาให้พิจารณานั้น ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งสิ้น 5 กรณี คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนดังกล่าวอย่างละเอียด และมีคำตัดสินดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1 ภาพหัวข้อ ไกลสุดกู่ ชื่อภาพ ค้นหาเพื่อนไกลสุดกู่ ของนาย สิปปกร แย้มกสิกร – มีข้อร้องเรียนมาว่าแสงไฟฉายไม่น่าจะถ่ายได้จริง คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการตรวจสอบไฟล์ภาพดังกล่าวแล้วโดยขอให้เจ้าของภาพส่งหลักฐาน Raw file ให้ตรวจสอบ แต่เจ้าของภาพแจ้งว่าฮาร์ทดิสค์ที่เก็บไฟล์ต้นฉบับเสียหายไม่สามารถกู้ไฟล์ต้นฉบับได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของภาพได้ส่ง Raw file ของเพื่อนที่ไปถ่ายภาพด้วยกันในคืนวันนั้นซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับภาพที่ถูกร้องเรียน ซึ่งเป็นภาพใน Raw file นั้นปรากฎลำแสงลักษณะเดียวกันกับภาพที่ถูกร้องเรียน ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าภาพที่ถูกร้องเรียนในประเด็นที่ว่าแสงไฟฉายไม่น่าจะถ่ายได้จริงจึงตกไป จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา   2. ภาพหัวข้อ ตัด ชื่อภาพ บัว  ของนาย เดชทัต ธรรมนิตกิจ – มีผู้ร้องเรียนมาว่าเงาสะท้อนของแม่ชีบนมีดไม่น่าจะเกิดจากการบันทึกภาพภาพเดียว คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการตรวจสอบไฟล์ภาพดังกล่าวแล้วโดยขอให้เจ้าของภาพส่งหลักฐาน Raw file ให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าภาพเงาสะท้อนเกิดจากการบันทึกภาพเพียงครั้งเดียว จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา   […]

ผลการประกวดภาพ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 2

ภาพถ่ายพิศเจริญเอกรงค์ 10 ภาพสุดท้าย ประจำปี 2558 การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เป็นปีที่ 2 ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน คุณรังสรรค์ ตันติวงศ์ คุณยรรยง โอฬาระชิน คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คุณจีเส่ง หว่อง คุณประเสริฐ วิทยะดิลก คุณไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ภาพที่เข้ารอบทั้ง 10 ภาพ คณะกรรมการจะทำการตัดสินรอบสุดท้ายเพื่อหารางวัลชนะเลิศเพียง 1 รางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

“SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT KNOCKOUT”

สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ “SATHORN SQUARE – CANON ONE SHOT KNOCKOUT” วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 (เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558) ณ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์, เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออก 2) เปิดรับสมัครเฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนเพียงแค่ 100 ท่านแรกเท่านั้น สมัครได้ทั้งชายและหญิงโดยไม่จำกัดอายุ โดยต้องใช้กล้องแคนนอนเท่านั้นในการแข่งขัน (สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนบุคคลภายนอกสามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันได้ทันที) สาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ร่วมกับ […]

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2558-2560 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามาจำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ นายนิติกร กรัยวิเชียร ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับเลือกตั้งแล้วไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้นมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2558-2560 ทั้งนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมือง ต้องห้าม…พลาด”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้สนับสนุนหลักโครงการ “เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด” ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด” ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  โดยมี นายธวัธชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว สำหรับโครงการ “เปิดกล้อง ส่องเลนส์ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด” คือ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วย เปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทย ด้วยการนำเสนอภาพถ่ายผ่านฝีมือของช่างภาพชั้นนำของเมืองไทย ผู้เปรียบเสมือนอาคันตุกะนักเดินทางที่จะบันทึกภาพแห่งความประทับใจ มาเพื่อบอกเล่าถึงเสน่ห์แห่งวิถีไทยให้สาธารณชนได้ชื่นชมถึงเสน่ห์จาก 12 เมืองท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)​ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยภาคเอกชน ด้วยการดำเนินกิจกรรมของ บริษัท พันช์ มีเดีย (ประเทศไทย)​ จำกัด เพื่อร่วมผลักดันให้กิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแห่งชาติจากภาครัฐบาลไทย ที่กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อโปรโมทภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ภายใต้แคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558”  […]

สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลงในเดือนเมษายน 2558 นี้ ตามระเบียบของสมาคมฯ จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ในเดือนเมษายนนี้ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระต่อไป ซึ่งตามระเบียบของสมาคมฯ ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ผู้สมัครต้องดำรงสมาชิกภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ต้องเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งสมัย หรือ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีฐานะทางสังคมดี พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับ สมาคมฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน และเคยให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา เสนอตัวให้สมาชิกได้ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ในการสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องทำการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร โดยการระบุตำแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ฝ่ายพัสดุ และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน และต้องไม่เกิน 15 คน พร้อมทั้งเสนอพันธกิจ วิสัยทัศน์ […]

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-12.00 น . ณ ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 4.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม […]

ผลการประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”

ผลการประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ C-ASEAN จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) รางวัลชนะเลิศ  คีรีขันธ์ ไชยพร (Thailand) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  AungKyawTun (Myanmar) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปฐมภัทร มีลาภ (Thailand) รางวัลชมเชย   Alland Dharmawan (Indonesia)   หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Thailand) พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (Thailand)   ปิยพงษ์ ศรวณีย์นวคุณ (Thailand) Yutthapoom Noomdi (Thailand) […]

ประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “หลงรัก…วิถีไทย” โครงการประกวดภาพถ่าย ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ความเป็นมา เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดให้เป็น “ปีท่องเที่ยว วิถีไทย ๒๕๕๘ : 2015 Discover Thainess” ขึ้น โดยจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในรูปแบบของวิถีไทย สร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกจากความรัก ความสามัคคี ความปลอดภัย และมิตรไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะความสุข ความรื่นเริง ความเป็นอยู่แบบไทยที่สามารถพบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วไทย เป็นการเชื่อมโยงด้านความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทย (Thainess) อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นไทยแบบยั่งยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่สนุกสนานและเบิกบานใจที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับสัมผัสและเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ตามแบบฉบับของชาวไทย ในการนี้ จึงทำให้เกิดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก…วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” […]

ประกาศชี้แจงการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ประกาศชี้แจงการตัดสินภาพถ่ายโครงการถ่ายแห่งแผ่นดิน จากการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ไกลสุดกู่” และหัวข้อ “ตัด” ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาภาพถ่ายที่ต้องสงสัยว่าทำผิดกติกา โดยไม่ได้สอบถามไปยังเจ้าของภาพถ่ายก่อนนั้น ส่งผลให้มีภาพถ่ายที่เสียสิทธิ์รวมจำนวน 9 ภาพถ่าย ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาทบทวนใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่สุดโดยได้ดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ภาพถ่ายทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และได้ให้เจ้าของภาพถ่ายทั้ง 9 ภาพดังกล่าวส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งสอบถามกระบวนการทำภาพถ่ายแต่ละกรณี ทั้งนี้เพื่อที่จะส่งภาพถ่ายที่พิสูจน์แล้วว่ามิได้ทำผิดกติกาให้คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายใหม่อีกครั้ง โดยคณะกรรมการจะให้คะแนน 1-4 ในภาพที่ได้รับการพิจารณาใหม่เท่านั้น ไม่ได้นำภาพถ่ายที่ตัดสินแล้วมาให้คะแนนใหม่ และเมื่อได้คะแนนรวมจำนวนเท่าไหร่ ก็จะนำไปเรียงลำดับแทรกเข้าไป และเนื่องจากการตัดสินภาพในหัวข้อที่ผ่านมา ยังมิได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงสามารถมีการปรับเปลี่ยนผลการประกวดได้ ทั้งนี้ในการตัดสินภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 หัวข้อที่เหลือ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพไว้ 20 ภาพ และจะเรียงคะแนนภาพตามลำดับ 1-20 ภาพ โดยจะเรียกเจ้าของภาพถ่ายที่มีปัญหากรณีเดียวกันมาชี้แจงก่อนประกาศผลออกไป สมาคมฯ ยินดีน้อมรับข้อติติง และพร้อมแก้ไขในข้อผิดพลาด และปรับปรุงวิธีการตัดสินให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สมเกียรติแห่งรางวัลถ้วยพระราชทาน   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน