Entries by rpst_issra

เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้ว

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้ว ด้วยเครื่องสแกนคุณภาพสูง Hasselblad Flextight X5 ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ขนาดที่รับสแกน 24*35 mm, 57*57, 57*42 mm, 4*5 in อัตราค่าบริการในการสแกนฟิล์ม ค่าบริการ Mb ละ 1 บาท โดยสแกนเป็น tiff file (ค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง) พิเศษ!!! สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 20%

ผลการประกวดโครงการภาพถ่าย France in my memory

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française Thailande)
จัดการประกวดภาพถ่าย France in my memory การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งการแข่งขันถ่ายภาพ และกรรมการได้ทำการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฝรั่งเศสโดยสายการบิน AIR FRANCE คุณพรรัก เชาวนโยธิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  ได้รับรางวัลเงินสด  30,000 บาท Korrakot Kulkraisri รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท วรฤทธิ์ อนันต์สรรักษ์ รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท นภสร บินซุเกอร์ ศีลวดี ศรีสนธิ Kittinan Klusawas ภัทรพงศ์ ชุณหรัศมิ์ นิทรรศ สินวัฒนกุล รุ่งอรุณ ตียานุกูลมงคล ศุภชัย เกศการุณกุล สรสิริ ศึกรักษา วรฤทธิ์ อนันต์สรรักษ์ (2 […]

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2557-2558

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2557-2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 (3วัน 2คืน) “เยือนถิ่นใต้เมืองประวัติศาสตร์…ธรรมชาติงดงามวัฒนธรรมเลื่องลือ” “สืบทอดศิลปะการแกะหนังตะลุงอันเลื่องชื่อของสุชาติ ทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติ….. นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมถ่ายการแสดงระบำนารีศรีนครกับสถาปัตยกรรมท่ามกลางแสงประทีปสว่างไสว…เพลิดเพลินกับวิถีชาวประมงที่อ่าวซันไรท์ในยามเช้า…สัมผัสชีวิตนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนปอเนาะ…ร่วมถ่ายทอดศิลปะการแสดงรำมโนราห์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวใต้… เก็บแสงเย็นในบรรยากาศท้องทุ่งนาและควายจำนวนมากที่คอกควายลุงไข่…ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่คลองปากประ ทะลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ล่องเรือสัมผัสวิถีการทำประมงด้วยการยกยอที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์…ถ่ายภาพกีฬาพื้น บ้านและภูมิปัญญาทางการเกษตรของไทย” โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล พร้อมสต๊าฟสมาคมฯ และวิทยากรรับเชิญ นพ.รังสิต ทองสมัคร (ศิลปินนักถ่ายภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช) เปิดรับสมัคร 40 ท่าน ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง 1. สมาชิกสมาคมฯ 8,900 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%) 2. บุคคลทั่วไป 9,400 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที) กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 1,400 บาท (รวม […]

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสายน้ำแห่งวัฒนธรรม หัวข้อ “6 ท่าน้ำ 6อารมณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมร่วมเปิดเรื่องราวของสายน้ำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านภาพถ่ายและเพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่าย ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 หรรษา ตั้งมั่นภูวดล เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 วีระยุทธ พิริยะพรประภา เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย ณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย พันธุ์ธัช สิทธิ์เดชวิรดี เงินรางวัล 5,000 บาท รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน 1. นายดาว วาสิกศิริ 2. นายขจร พีรกิจ […]

โครงการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยมประจำปี 2557

โครงการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2557 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม ประจำปี 2557 โครงการกำหนดการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2557 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม ประจำปี 2557 กำหนดการรับภาพผลงานสอบเกียรตินิยม  เปิดรับภาพ : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557 ประกาศผล : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 ค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสำหรับการสอบ A.RPST  สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 500 บาท สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นชาวต่างประเทศ ท่านละ 30 เหรียญสหรัฐฯ ค่าสมัครสำหรับการสอบ F.RPST สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย […]

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพ

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพ หัวข้อ “สร้างมุมมองและพื้นฐานการถ่ายภาพ” โดย อ.ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา : 09.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม รับเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ ค่าอบรม 500 บาท กรณีบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกและรับสิทธิ์ในการอบรมในคอร์สพิเศษนี้ได้เลย ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแคร์ โทร. 083 436 9360 กำหนดการ 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง 10.00 – 12.00 น. คุณนิติกร กรัยวิเชียร  กล่าวเปิดงาน เริ่มเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ การควบคุมกล้อง การวัดแสง ประเภทต่างๆ ของภาพถ่าย อาทิ Portrait, Landscape, Street, […]

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 รอบแรก

โครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่ายรอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันถ่ายภาพในรอบสุดท้ายร่วมกับช่างภาพอีก 10 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบดังนี้ เกรียงไกร ประทุมซ้าย จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูน เตชทัต ธรรมนิตกิจ พัชร์ แสนศรี มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์ สัญชัย ลุงรุ่ง […]

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 3

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรม RPST ปล่อยของครั้งที่ 3 หลังจากได้ห่างหายไปนาน จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านต่างประทับใจและรอคอยกิจกรรม ปล่อยของ ครั้งที่ 3  อย่างใจจดใจจ่อ บัดนี้ทีมงานสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมงานครั้งที่ 3 ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้สมาชิกมาปล่อยของกันได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง สำหรับในครั้งนี้ จะใช้ชื่อหัวข้อว่า “portrait” กิจกรรม “ปล่อยของ” เป็นการจำลองบรรยากาศการสนทนาของนักถ่ายภาพตั้งแต่สมัยยังใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพ ซึ่งจะต้องเอารูปที่ไปอัดขยายนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทำให้การถ่ายภาพของแต่ละคนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความคิดเห็นนั้นค่อนข้างจริงใจและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพราะได้เห็นหน้า ได้สบตา ไม่เหมือนในเวลานี้ที่ อวยกันไปอวยกันมา นักเลงคีย์บอร์ดก็เยอะ ไม่จริงใจไม่สร้างสรรค์ก็มาก แต่สำหรับกิจกรรมนี้เราปล่อยของกันได้เต็มที่เพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ทำไฟล์ขนาดใดก็ได้(แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไฟล์ใหญ่) […]

การประกวดภาพถ่าย France in my memory

PHOTO CONTEST : FRANCE in my memory ผู้จัดงาน สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française  Thailande) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทของภาพถ่าย เปิดรับภาพถ่ายดิจิตอลสี หรือ ขาวดำ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกอยู่ในแบบ JPEG เท่านั้น มีขนาดภาพด้านกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวนอน) หรือ มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวตั้ง) ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยพนักงานและครอบครัวของพนักงานของสมาคมฝรั่งเศสและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ภาพที่ส่งเข้าประกวด การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็น ผู้คน สถานที่ต่างๆ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ภาพทุกภาพจะต้องส่งผ่านทาง www.rpst.or.th โดยผู้ส่งภาพจะต้องสร้างบัญชีส่วนตัว กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ชื่นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ email address เป็นต้น […]

การเสวนา: “การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย”

  กิจกรรมเสวนาความรู้ เรื่อง “การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย” วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น . ณ ห้องสมาคมฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในบรรดางานศิลปะทุกแขนงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ทั้งหลาย ภาพถ่ายดูจะเป็นงานศิลปะที่ได้รับความสนใจในเชิงพาณิชย์จากบรรดาแกลลอรี อาร์ตดีเลอร์ และนักสะสมผลงานศิลปะ ด้อยกว่างานประเภทอื่นๆ และราคาของภาพถ่ายก็ดูจะสร้างมูลค่าได้น้อยกว่างานศิลปะประเภทอื่นๆ เป็นอันมาก ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย” เพื่อให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงหนทางที่จะสร้างมาตรฐานในวงการศิลปะการถ่ายภาพของเมืองไทยสำหรับช่างภาพที่มุ่งหวังจะสร้างสรรค์งานด้านนี้เป็นอาชีพที่มีหลักฐานมั่นคงดังเช่นศิลปินนักถ่ายภาพในหลายๆ ประเทศในอนาคต ร่วมให้ความรู้โดย 1.  คุณดาว วาสิกศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ช่างภาพอาชีพถ่ายงานให้บริษัทโฆษณาทั้งใน และต่างประเทศ 2.   คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสาร FINE ART ดำเนินรายการโดย: คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]