Entries by rpst_issra

“ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

โครงการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติเลือกให้ นายดาว วาสิกศิริ เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบต่อจากนายนิติกร กรัยวิเชียร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมหมดวาระลงด้วยนั้น

ประกาศเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำวาระปี 2560-2562

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ด้วยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2016-2017

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2016-2017

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ประจำปี 2560

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ประจำปี 2560 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”