ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566– 2568

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566-2568 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามา จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวาระ พ.ศ. 2566-2568

ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ส่วนจะเป็นเวลา และสถานที่ใดนั้น จะประกาศให้ทราบต่อไป

ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ต้องนำเสนอนโยบายและทีมงาน โดยสมาชิกสามารถดูรายละเอียดดังนี้

Read more

ประกาศรับผลงานภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) ณ เมือง Lishui สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก)

เนื่องด้วย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) จะจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ในวงการศิลปะการถ่ายภาพ และ นำเสนอเสน่ห์ของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึง การส่งเสริมความร่วมมือ และ การแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมอันเป็นสากล  โดย นิทรรศการจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมช่างภาพระดับนานาชาติในปีนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลกร่วมส่งผลงานเข้าจัดแสดงในนิทรรศการที่จะจัดขึ้นที่ เมือง Lishui ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน พฤศจิกายน 2022 นี้

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564

ประกาศผลสอบ โครงการสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบเพื่อขอรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564 นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของผู้ส่งเข้าสอบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้พิจารณาให้มีผู้สอบผ่านเกียรตินิยม จำนวน 11 ราย ดังนี้

The result of 2021 RPST distinction assessments have been announced. Successful Applicants will receive a Certificate under the Seal of The Society. Congratulations to all the 11 successful candidates.

2021 Associate (A.RPST)

 1. ประสบชัย จันดก (Mr. Prasobchai Chandok)
 2. ปรีดี ศรีตระกูล (Mr. Preedee Sritakul)
 3. หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Mr. Hansa Tangmanpoowadol)

Read more

เก็บตกบรรยากาศโครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5

จบกันไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)” เมื่อวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น Read more

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น

สำหรับโครงการ RPST YOURS ในครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รูปแบบโครงการ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประชาสัมพันธ์ และให้อาจารย์แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสถาบันจะได้รับสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 คน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้มี ประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพจากสมาคมฯ

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

 1. จัดประชาสัมพันธ์และประกาศข่าวโครงการให้แต่ละสถานศึกษาโดยตรง
 2. ในแต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผลงานนักศึกษาในรอบแรกให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ
 3. สมาคมฯ คัดเลือกผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 18 สถาบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 สถาบัน และสถาบันจากต่างจังหวัด 6 สถาบัน
 4.  ประชาสัมพันธ์และประกาศชื่อตัวแทนนักศึกษา 36 คนจากสถาบันต่างๆ ทั้ง 18 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ และ Facebook สมาคมฯ
 5. นักศึกษา 2 คนของแต่ละสถาบันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ที่กรุงเทพมหานคร
 6. ในวันแรกของโครงการจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้ง 18 สถาบัน โดยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. สมาคมฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ตลอดทั้ง 3 วันที่เข้าร่วมโครงการโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพ โดยมีคุณทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนวสตรีทโฟโต คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพแนวไฟน์อาร์ท และคุณวิริทธิพล วิธานเดชสิทธิ์ ช่างภาพแนวสารคดี
 8. ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อการประกวด ที่ทางสมาคมฯ กำหนดจำนวน 3 หัวข้อ และตัดสินการประกวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ
 9. ในวันสุดท้ายจะมีการตัดสินภาพและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากทางสมาคมฯ
 10. จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการแสดงผลงานผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ
 11. จัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

การพิจารณาผลงานภาพถ่าย

สถาบันการศึกษาในแต่ละสถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานนักศึกษา ให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วม กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ที่กรุงเทพมหานคร

กรอบระยะเวลาโครงการ

 1. เริ่มประกาศโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2561
 2. ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561
 4. กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561
 5. นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

สถานที่ในการจัดงาน

โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ ถ.มหาชัย, โรงแรมมิราม่า โฮเทล บางกอก

ผู้จัดงาน

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท.)

ผู้สนับสนุน

 • มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง” โดยวิทยากร อดุล ตัณฑโกศัย ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. Read more

ประกาศการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น

***สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น***

ท่านสามารถซื้อหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชนิดปกแข็งได้ท่านละ 1 เล่ม โดยซื้อได้ด้วยตนเองที่ที่ทำการสมาคม ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการ ราคาเล่มละ 999 บาท โดยนำหลักฐานการเป็นสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (จัดพิเศษให้สมาชิก 2000 ท่านแรกที่มาก่อนเท่านั้น) หนังสือจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา”

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “กาวยประภา” หรือ “Poetry of Light” ภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นสีที่ประกอบกันเป็นภาพที่มีความหมาย และความงามที่เรียงร้อยเป็นระเบียบเห็นได้ด้วยสายตา  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้จัดงานเฝ้า ฯ  รับเสด็จ

ภายหลังจากเสด็จฯ ถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หม่อมหลวงรดีเทพ เทวกุล และนางลักขณา คุณาวิชยานนท์  ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร จากนั้น เสด็จฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ โดยมีนายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ เบิกผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก และเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

จากนั้น ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ก่อนเสด็จ ฯ ขึ้น ณ ชั้น ๘  เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้ชื่อนิทรรศการ “กาวยประภา” นอกจากนี้ ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “กาวยประภา”
จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน ๑๖๘  ภาพ โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง” ในปี ๒๕๕๐  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี ๒๕๕๑ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี ๒๕๕๒  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต” ในปี ๒๕๕๓ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ในปี ๒๕๕๔ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในปี ๒๕๕๕ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในปี ๒๕๕๖ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี ๒๕๕๗  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ในปี ๒๕๕๘ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” ในปี ๒๕๕๙ และในปี ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อจัดนิทรรศการในหัวข้อ “กาวยประภา”

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ “กาวยประภา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มีนาคม ๑๕๖๑ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” ในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เสวนาพิเศษการบันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ จากช่างภาพที่ได้ร่วมบันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย
คุณรชฎ วิสราญกุล
คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
คุณณัชชา เจียรไพศาลเจริญ
คุณวริศ โสภณพิศ

ดำเนินรายการโดย
คุณนิติกร กรัยวิเชียร

** ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ **
เปิดรับจำนวน 20 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น.

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่

เงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของสมาคมฯ
ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และยังไม่หมดสมาชิกภาพ “รับสิทธิเข้าอบรมฟรี”
หากไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ดังนี้
สมาชิก 1 ปี 550 บาท
สมาชิก 3 ปี 1,250 บาท
ตลอดชีพ 10,050 บาท
(สามารถจ่ายได้ในวันจัดกิจกรรม)
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพด้วยใจจริง กรุณาตรวจสอบความพร้อมของตนในการเข้าร่วมอบรมก่อนตัดสินใจลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

 

โครงการประกวดภาพ และ นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Read more