เก็บตกบรรยากาศโครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5

จบกันไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)” เมื่อวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น Read more

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น

สำหรับโครงการ RPST YOURS ในครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รูปแบบโครงการ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประชาสัมพันธ์ และให้อาจารย์แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสถาบันจะได้รับสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 คน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้มี ประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพจากสมาคมฯ

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

 1. จัดประชาสัมพันธ์และประกาศข่าวโครงการให้แต่ละสถานศึกษาโดยตรง
 2. ในแต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผลงานนักศึกษาในรอบแรกให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ
 3. สมาคมฯ คัดเลือกผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 18 สถาบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 สถาบัน และสถาบันจากต่างจังหวัด 6 สถาบัน
 4.  ประชาสัมพันธ์และประกาศชื่อตัวแทนนักศึกษา 36 คนจากสถาบันต่างๆ ทั้ง 18 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ และ Facebook สมาคมฯ
 5. นักศึกษา 2 คนของแต่ละสถาบันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ที่กรุงเทพมหานคร
 6. ในวันแรกของโครงการจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้ง 18 สถาบัน โดยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. สมาคมฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ตลอดทั้ง 3 วันที่เข้าร่วมโครงการโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพ โดยมีคุณทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนวสตรีทโฟโต คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพแนวไฟน์อาร์ท และคุณวิริทธิพล วิธานเดชสิทธิ์ ช่างภาพแนวสารคดี
 8. ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อการประกวด ที่ทางสมาคมฯ กำหนดจำนวน 3 หัวข้อ และตัดสินการประกวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ
 9. ในวันสุดท้ายจะมีการตัดสินภาพและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากทางสมาคมฯ
 10. จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการแสดงผลงานผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ
 11. จัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

การพิจารณาผลงานภาพถ่าย

สถาบันการศึกษาในแต่ละสถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานนักศึกษา ให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วม กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ที่กรุงเทพมหานคร

กรอบระยะเวลาโครงการ

 1. เริ่มประกาศโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2561
 2. ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561
 4. กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561
 5. นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

สถานที่ในการจัดงาน

โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ ถ.มหาชัย, โรงแรมมิราม่า โฮเทล บางกอก

ผู้จัดงาน

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท.)

ผู้สนับสนุน

 • มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง” โดยวิทยากร อดุล ตัณฑโกศัย ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. Read more

ประกาศการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น

***สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น***

ท่านสามารถซื้อหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชนิดปกแข็งได้ท่านละ 1 เล่ม โดยซื้อได้ด้วยตนเองที่ที่ทำการสมาคม ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการ ราคาเล่มละ 999 บาท โดยนำหลักฐานการเป็นสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (จัดพิเศษให้สมาชิก 2000 ท่านแรกที่มาก่อนเท่านั้น) หนังสือจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา”

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “กาวยประภา” หรือ “Poetry of Light” ภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นสีที่ประกอบกันเป็นภาพที่มีความหมาย และความงามที่เรียงร้อยเป็นระเบียบเห็นได้ด้วยสายตา  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้จัดงานเฝ้า ฯ  รับเสด็จ

ภายหลังจากเสด็จฯ ถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หม่อมหลวงรดีเทพ เทวกุล และนางลักขณา คุณาวิชยานนท์  ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร จากนั้น เสด็จฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ โดยมีนายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ เบิกผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก และเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

จากนั้น ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ก่อนเสด็จ ฯ ขึ้น ณ ชั้น ๘  เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้ชื่อนิทรรศการ “กาวยประภา” นอกจากนี้ ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “กาวยประภา”
จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน ๑๖๘  ภาพ โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง” ในปี ๒๕๕๐  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี ๒๕๕๑ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี ๒๕๕๒  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต” ในปี ๒๕๕๓ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ในปี ๒๕๕๔ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในปี ๒๕๕๕ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในปี ๒๕๕๖ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี ๒๕๕๗  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ในปี ๒๕๕๘ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” ในปี ๒๕๕๙ และในปี ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อจัดนิทรรศการในหัวข้อ “กาวยประภา”

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ “กาวยประภา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มีนาคม ๑๕๖๑ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” ในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เสวนาพิเศษการบันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ จากช่างภาพที่ได้ร่วมบันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย
คุณรชฎ วิสราญกุล
คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
คุณณัชชา เจียรไพศาลเจริญ
คุณวริศ โสภณพิศ

ดำเนินรายการโดย
คุณนิติกร กรัยวิเชียร

** ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ **
เปิดรับจำนวน 20 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น.

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่

เงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของสมาคมฯ
ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และยังไม่หมดสมาชิกภาพ “รับสิทธิเข้าอบรมฟรี”
หากไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ดังนี้
สมาชิก 1 ปี 550 บาท
สมาชิก 3 ปี 1,250 บาท
ตลอดชีพ 10,050 บาท
(สามารถจ่ายได้ในวันจัดกิจกรรม)
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพด้วยใจจริง กรุณาตรวจสอบความพร้อมของตนในการเข้าร่วมอบรมก่อนตัดสินใจลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

 

โครงการประกวดภาพ และ นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Read more

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนงาน photo printing ในหัวข้อ Fine Arts Printing 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนงาน photo printing ในหัวข้อ Fine Arts Printing
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการโดย
คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์

วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย
คุณ สุรศักดิ์ สำเนียงงาม
ผู้ชำนาญเรื่องการพิมพ์ภาพถ่ายจาก บ. Epson ประเทศไทย

คุณบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์
ผู้ชำนาญด้าน Color Management System จาก บ. Colour Doctor

** ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ **
เปิดรับจำนวน 25 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งวันที่ 21  พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น.

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่

เงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของสมาคมฯ

 1. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และยังไม่หมดสมาชิกภาพ “รับสิทธิเข้าอบรมฟรี”
 2. หากไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ดังนี้
  สมาชิก 1 ปี 550 บาท
  สมาชิก 3  ปี 1,250 บาท
  ตลอดชีพ 10,050 บาท
  (สามารถจ่ายได้ในวันจัดกิจกรรม)
 3. กิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพด้วยใจจริง กรุณาตรวจสอบความพร้อมของตนในการเข้าร่วมอบรมก่อนตัดสินใจลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

นิทรรศการ “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

รวบรวมผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ภาคประชาชนในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยังมีการประมวลภาพขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และ พระเมรุมาศ จัดแสดง รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ภาพ Read more

การบรรยายเรื่อง “การจัดการไฟล์ภาพอย่างเป็นระบบ และการตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Lightroom Classic”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้หัวข้อ “การจัดการไฟล์ภาพอย่างเป็นระบบ และการตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Lightroom Classic”

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย อุรชา จักรพล (อ.ฟา) Read more