ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส (90 Years of Thai-Swiss Relations Photo Contest winners announced)

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ” เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ให้สาธารณชนทั้งชาวไทย ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป

Thailand and Switzerland signed the Treaty of Amity and Commerce in 1931, marking the beginning of our diplomatic relations. Since then, our bilateral relations have been cordial and close, with Their Majesties the Late King Rama VIII and the Late King Rama IX the Great spending their formative years in Lausanne, Switzerland, instilling positive images of Switzerland in the eyes of the Thai public. This contributes to other dimension of the relations, especially diplomacy, trade, investment, education, and people-to-people exchanges. At present, Switzerland has become the second largest trading partner of Thailand in Europe (second to Germany) and there are more than 150 Swiss companies investing and operating in Thailand. There are also more than 36,000 Thai nationals living in Switzerland and more than 10,000 Swiss living in Thailand. Read more

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story” ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอมุมมองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

Read more

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”

การจัดการประกวดภาพถ่ายและการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายโครงการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ” เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ให้สาธารณชนทั้งชาวไทย ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป Read more

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในหัวข้อ “Pakaoma WOW FromHome” ประจำปี 2564

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญร่วมแสดงมุมมองเสน่ห์ความ WOW !! ความโดดเด่น สวยงามของผ้าขาวม้า ถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม โดยมี “ผ้าขาวม้า” เป็นองค์ประกอบหลักในหัวข้อ “Pakaoma WOW FromHome” เพียงถ่ายภาพสนุก ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ผ้าขาวม้าใส่สนุก สวย เก๋ ใช้ง่ายในทุก ๆ วัน ไม่ว่าวันไหนที่ออกจากบ้านก็ WOW…ได้ Hashtag #PakaomaWOWFromHome2021 ลงบนอินสตาแกรม พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ” (Public) ลุ้นรางวัลรวม 53,000 บาท

Read more

ประกาศชี้แจงเรื่องการขออนุญาตในการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ออกไป

ตามที่กฏข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังรุนแรงขึ้นนั้น กรรมการสมาคมฯได้ตระหนักถึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของสมาชิกสมาคมฯ และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงได้ประกาศแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ 

การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวด ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2564 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสี อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน Read more

“บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ในยามที่เราต้องก้าวไปด้วยกัน

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งภาคธุรกิจและสาธารณสุขเป็นวงกว้าง ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีดำริที่จะจัดโครงการรวบรวมภาพถ่ายหลากหลายบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงแรกในชื่อ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีหลายหน่วยงาน อาทิ สถานทูตหลายประเทศ ประสานขอภาพที่ได้รับเลือกไปจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและต่างชาติทั่วโลกได้เห็นถึงความีน้ำใจของคนไทยในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ

Read more