ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST Photo Walk : ป้อมมหากาฬ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST  Photo Walk : ป้อมมหากาฬ จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Museum Siam เพื่อนำภาพกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่ายในงาน Cultural District 2023 โซน ป้อมมหากาฬ ระหว่างวันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2023

วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

เวลา 15.00-19.00 น. ณ ป้อมมหากาฬ กรุงเทพฯ

เปิดรับจำนวน 30 ท่าน

*** สมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น ***

ลงทะเบียน : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

(เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป)

Read more

การประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest) ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เปิดอัพโหลดผลงาน วันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 (ปิดเวลา 17.00 น.)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

กติกา และเงื่อนไขการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้สะดวกไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 หากพบว่ามีการร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ จะไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โดรน ในการถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวด
 6. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด จากกล้อง DSLR Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุด ไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุด ไม่เกิน 4,00 พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 7. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet และ Smartphone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่ง และหลังการปรับแต่งภาพ ในความละเอียดสูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 8. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2.400 พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 9. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดยาวสุดไม่เกิน 4,000 พิกเซล (pixel) และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและหลังการปรับแต่งภาพในความละเอียด  สูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 10. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอไฟล์ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 12. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 13. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 14. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยหากเกิดกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
 15. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างไรก็ตาม ลิขสิทธิ์ของภาพถ่าย ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อประโยชน์ทางราชการและสาธารณะประโยชน์ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ
 16. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราอ่านกติกาไม่ครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด
 17. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันที เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ (ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

รายละเอียดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566” :
https://www.prd.go.th/…/category/detail/id/9/iid/166683

Read more

“241 One Shot Knockout” ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี

รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566– 2568

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566-2568 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามา จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวาระ พ.ศ. 2566-2568

ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ส่วนจะเป็นเวลา และสถานที่ใดนั้น จะประกาศให้ทราบต่อไป

ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ต้องนำเสนอนโยบายและทีมงาน โดยสมาชิกสามารถดูรายละเอียดดังนี้

Read more

RPST Photo Walk- Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” : ตอน กะดีจีน-พระนคร (Bangkok water festival 2023)

📸 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม RPST Photo Walk- Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” : ตอน กะดีจีน-พระนคร (Water Festival Thailand 2023)

เรียนรู้การถ่ายภาพผ่านมุมมองมืออาชีพ เพลิดเพลินไปกับเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์
.
สนุกกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมพาชิมอาหารสำรับโบราณแสนอร่อย
.
จัดเต็มคาราเบล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ 10 ที่
.
🗓 วันพฤหัสที่ 6 เมษายน 2566
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 10 ท่าน)
เวลา 9.00-15.00 น.
.
🚶‍ Highlight สถานที่สำคัญตลอดเส้นทาง

 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร-หลวงพ่อโต (จุดนัดพบ)
 • ศาลเจ้าเกียนอันเกง
 • โบสถ์ซางตาครู้ส-ชุมชนกุฎีจีน
 • วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ยอดพิมาน-ปากคลองตลาด
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

📌 Link ลงทะเบียน : (สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น) 📌
เปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.
: เต็มแล้วค่ะ

📌 สมัครสมาชิกสมาคมฯ รายปี : https://member.rpst.or.th/home/register.php

✨วิทยากร / Featured Speakers :

▶️ ธีรนันท์ ช่วงพิชิต, ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีและประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน
Teeranun Chuangpichit, Historian
▶️ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Tul Hirunyalawan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photography Society of Thailand
▶️ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, ช่างภาพมืออาชีพ และ บรรณาธิการนิตยสาร Voyage
Chulawit Santipong, Hon.F.RPST, Editor in Chief, Voyage Magazine
▶️ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, กรรมการตัดสินภาพถ่ายทั้งในและต่างประเทศ และ ช่างภาพรางวัลระดับนานาชาติ
Wannapong Surarochprajak, Hon.F.RPST, Hon.F.PVS, National and International Photo Competition Judge & Multi Award-Winning Photographer
📌 สามารถติดตามรายละเอียดของงาน Water Festival 2023 ได้ที่ : https://www.facebook.com/WaterFestivalThailand

#WaterFestivalThailand #RPST #RPSTPhotoWalk #RPSTPhotoTalk #เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย #ชื่นอุราน่าสบาย #สงกรานต์ #Walk #Talk #อร่อยจัดทรรศนา

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

Read more

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2566-2568

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2566 ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นใหม่ในเดือนเมษายนนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระ 2566-2568 โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Read more

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022 ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2566 Read more