พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557”

 

Royal-Letter

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27 ภายใต้โครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557” โดยผลงานชื่อ “เพื่อนรัก” โดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

สรุปผลรางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “แสงแดด”

เพื่อนรัก

เพื่อนรัก ผลงานของ จีรศักดิ์ ซุ่นไร้

ถ้วยพระราชทาน : นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ชื่อภาพ “เพื่อนรัก”

เหรียญทอง : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “จังหวะ”

เหรียญเงิน : นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ “แสงเปลี่ยน”

เหรียญทองแดง :

 • นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “ตะเข็บแดด”
 • นายชนัตพล หวังเพิ่ม ชื่อภาพ “แสงสะท้อนของดวงอาทิตย์”
 • นายทนงศักดิ์ หาระคุณโน ชื่อภาพ “แสงแดดแห่งความหวัง”
 • นายสถิต ขาวผ่อง ชื่อภาพ “กระโดดรับแสงแดด”
 • นายอัครพัฒน์ กันธมาลา ชื่อภาพ “เงาแห่งฟ้า”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “ขยัน”

ขยันอย่างกับมด

ขยันอย่างกับมด ผลงานของ หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ถ้วยพระราชทาน : นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “ขยันอย่างกับมด”

เหรียญทอง : นายเอกรัตน์ เฉยฉิน ชื่อภาพ “สู้ไม่ถอย”

เหรียญเงิน : นายภาณุวัฒน์ แน่นดี ชื่อภาพ “Big cleaning day”

เหรียญทองแดง :

 • นายโกสินทร์ สุขุม ชื่อภาพ “คนเอาถ่าน”
 • นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ “ลงแขกนวดข้าว”
 • นายสัญชัย ลุงรุ่ง ชื่อภาพ “หากินพอเพียง”
 • นายอนุจักร์ ใจมุข ชื่อภาพ “ขยันเพื่อหาเลี้งชีพ”
 • นายสมโภช แตงไทย ชื่อภาพ “ช่างทำหุ่นตัวน้อย”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “คลื่น”

พายุและคลื่น คลื่นและลม#1

พายุและคลื่น คลื่นและลม#1 ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ถ้วยพระราชทาน :  นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “พายุและคลื่น คลื่นและลม # 1”

เหรียญทอง : นายนิติชัย พลศรี ชื่อภาพ “ระยิบระยับ”

เหรียญเงิน : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “บันทึกทะเล”

เหรียญทองแดง : 

 • นางสาวจิรฐา นรพิทยนารถ ชื่อภาพ “ลอยทะเล”
 • นายมนตรี คำศิริ ชื่อภาพ “Hope”
 • นายรณฤทธิ์ ประกิ่ง ชื่อภาพ “คลื่นกลางกรุง”
 • นายพนม อาชาฤทธิ์ ชื่อภาพ “คลื่นคน”
 • นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน ชื่อภาพ “ฝ่าคลื่น”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “หนัก”

หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก

หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก ผลงานของ วัสสะ วัชรากร

ถ้วยพระราชทาน : นายวัสสะ วัชรากร ชื่อภาพ “หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก”

เหรียญทอง : นายณัฐพงศ์ เพียรเชลงเอก ชื่อภาพ “หนักเพื่อชาติ”

เหรียญเงิน : นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ “แสงเงาของความหนัก”

เหรียญทองแดง :

 • นายสุริยา ผลาหาญ ชื่อภาพ “หนักมาทั้งชีวิต”
 • นางสาวบุญฑิตา สุภัทรพันธุ์ ชื่อภาพ “แบบสบายๆ”
 • นายเอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช ชื่อภาพ “แบกอนาคตโลก”
 • นายกัมพล คุ้มวงษ์ ชื่อภาพ “งานหนัก”
 • นายพรเทพ กีรติไพศาล ชื่อภาพ “งานหนัก”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ “บ้านของฉัน”

บ้านนกเค้า

บ้านนกเค้า ผลงานของ ประเสริฐ ไกรนุกูล

ถ้วยพระราชทาน : นายประเสริฐ ไกรนุกูล ชื่อภาพ “บ้านนกเค้า”

เหรียญทอง : นายเกียรติชัย หงษ์วิเศษ ชื่อภาพ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”

เหรียญเงิน : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ชื่อภาพ “บ้านของอาชีพ”

เหรียญทองแดง :

 • นายทวีศักดิ์ บุทธรักษา ชื่อภาพ “บ้านน้อยบนดอยสูง”
 • นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ ชื่อภาพ “บ้านของเรา”
 • นายวิชัย ชัญญาสิริ ชื่อภาพ “บ้านเราแสนสุขใจ”
 • นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ “บ้านของฉัน”
 • นายกฤษฎา ศึกษาศิลป์ ชื่อภาพ “บ้านของฉัน”

ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ “จ๊ะเอ๋”

เสร็จแน่

เสร็จแน่ ผลงานของ ณวรัญญ์ ศิริสุนทร

ถ้วยพระราชทาน : นายณวรัญญ์ ศิริสุนทร ชื่อภาพ “เสร็จแน่”

เหรียญทอง : นายโฆสิต จิตต์ไพโรจน์ ชื่อภาพ “Kiss of love”

เหรียญเงิน : นายชวนัส กัณธุลา ชื่อภาพ “สนุกแบบไม่มีอาย”

เหรียญทองแดง :

 • นายอำนาจ เกตุชื่น ชื่อภาพ “จ๊ะเอ๋ 2”
 • นายกัมพล คุ้มวงษ์ ชื่อภาพ “จ๊ะเอ๋”
 • นายเอกรัตน์ เฉยฉิน ชื่อภาพ “อยู่ทางนี้”
 • นางสาวสุนันท์ กิขุนทด ชื่อภาพ จ๊ะเอ๋…เพื่อนเกลอ
 • นายชวนัส กัณธุลา ชื่อภาพ “ขอเล่นด้วย”

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ดำเนินงานโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน  พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย แสงแดด ขยัน คลื่น หนัก บ้านของฉัน และ จ๊ะเอ๋  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 5,969 ภาพ จากช่างภาพ 1,237 คน

นิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
ในวันที่ 1-7 กันยายน 2557
เวลา 10.00-20.30 น.
ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014

WebNEWS

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยการประกวดภาพถ่ายแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก (วันนี้ – 5 ตุลาคม 2557)

การแข่งขันในรอบแรกจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 360 คน สำหรับท่านสมัครไว้แล้วสามารถเลือกวันได้จากตารางการแข่ง และจะกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันไปถ่ายภาพการแข่งขันชกมวยและบรรยากาศภายในสนามมวย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชกมวย โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อทางสมาคมฯ เพื่อขอรับบัตรเข้าถ่ายภาพการแข่งขันในสนามมวยที่กำหนดได้จำนวน 1 นัด เพื่อถ่ายภาพสำหรับนำมาส่งประกวด โดยในรอบแรกกำหนดให้ส่งภาพเป็นภาพชุด คนละ 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยมีจำนวนภาพภายในชุดจำนวน 10 ภาพ

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/ โดยเมื่อท่านสมัครแล้ว ท่านจะต้องรอ 48 ชั่วโมงจึงจะเข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password ของท่านได้ (หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้ User name และ Password เข้าสู่ระบบได้เลย)
 2. เข้าไปคลิกร่วมกิจกรรม ที่นี่  http://www.rpst.or.th/system/public/index/event-view/id/20
 3. ติดต่อขอรับบัตรและรับข้อมูลการถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อเลือกวันเข้าไปถ่ายภาพตามที่กำหนด (เลือกก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อขอรับบัตรเพื่อเข้าไปถ่ายภาพที่สนามมวยลุมพินีสำหรับส่งประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557  เวลา 12.00 น. ถึง 19.00 น. ของทุกวันทำการ หรือจนกว่าบัตรจะหมด (บัตรมีเพียง 360 ใบ หากหมดก่อนกำหนดระยะเวลา จะไม่มีเพิ่มรอบนะครับ)  ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

หมายเหตุ : ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ปิดทำการทุกวันจันทร์

สนามมวยที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไปถ่ายภาพเพื่อส่งประกวดในรอบแรก

สนามมวยลุมพินีใหม่

ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา โดยสนามมวยดังกล่าวจะมีการจัดการแข่งขันชกมวยทุกวันอังคาร, วันศุกร์ และวันเสาร์ ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันและเวลาในการแข่งขันรอบแรบ (แบ่งกลุ่มถ่ายภาพวันละ 20 ท่าน)

 • วันอังคาร เวลา 18.00-22.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 16.00-20.30 น.

ตารางการแข่งขัน ThaiFight

การคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย

เมื่อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายได้พิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแล้วจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 10 คน โดยทั้ง 10 คนที่เข้ารอบจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท จากนั้นจะได้เข้าไปร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายร่วมกับช่างภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกจำนวน 10 คน รวมเป็นช่างภาพที่เข้าแข่งขันถ่ายภาพในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน

การแข่งขันรอบสุดท้าย

ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน จะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขัน Thai Fight ทั้ง 2 สนามดังนี้

 • เดอะมอลล์ บางกะปิ วันที่ 25 ตุลาคม 2557
 • เอเชียทีค วันที่ 21 ธันวาคม 2557

โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 20 คน จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และได้รับการอำนวยความสะดวกให้ถ่ายภาพภายในบริเวณสนามมวยทั้ง 2 สนามดังกล่าว ทั้งนี้ผู้จัดจะพิจารณาจัดการให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับโอกาสในการถ่ายภาพอย่างเท่าเทียมกัน และในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งภาพถ่ายที่สามารถสะท้อนถึงความเป็น Thai Fight ได้อย่างดีที่สุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้คนละไม่เกิน 2 ชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 20 ภาพ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกภาพชุดที่ดีที่สุดให้ได้รับรางวัล

การลงคะแนนรอบ Popular Vote

ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 20 คน มีสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพเพื่อส่งร่วมการแข่งขันรอบ Popular Vote โดยสามารถเลือกภาพเข้าร่วม Vote ได้เพียงคนละ 1 ภาพ และภาพใดได้รับการกด Like ผ่าน https://www.facebook.com/RPSThailand มากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote

รางวัลการแข่งขัน

รอบแรก 

เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รอบสุดท้าย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1-3 จะได้ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขัน Thai Fight ที่ดูไบ (ฟรีค่าเดินทางและค่าที่พัก)

หมายเหตุ  เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอยู่โปรแกรมการแข่งขันของ Thai Fight

รางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ (จำนวน 5 รางวัล)

รางวัล Popular Vote เงินสด 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

กำหนดการรับสมัคร ส่งภาพ และประกาศผล

รอบแรก

วันรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557  โดยให้มารับสติกเกอร์ประจำตัว ที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันส่งภาพ

กำหนดส่งภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557  ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. โดยจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รอบสุดท้าย 

กำหนดส่งภาพระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2558 และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

รอบ Popular Vote

กำหนดส่งภาพวันที่ 10 มกราคม 2558 และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน 

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และวัย

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เท่านั้น โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ในการแข่งขันรอบแรก ผู้ส่งภาพเข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 10 ภาพ และให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้คนละชุดเดียว หากภาพชุดใดที่มีจำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ส่งภาพเข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 20 ภาพ และให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้ 1 หรือ 2 ชุด หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา หากส่งภาพเข้าประกวด 2 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
 5. ในการแข่งขันรอบ Popular Vote ผู้ส่งภาพ 20 คนจากรอบที่ 2 สามารถเลือกภาพที่จะส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ (1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งเพียงแค่ 1 ภาพเท่านั้น)
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องใช้กล้องดิจิทัลในการถ่ายภาพเท่านั้น และไฟล์ภาพทุกไฟล์จะต้องมี Metadata ของกล้องถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถตัดต่อ เพิ่ม หรือลด ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพให้ผิดเพี้ยนไปจากภาพที่ปรากฏบนจอภาพขณะที่ถ่าย แต่อนุญาตให้ปรับแสงสีได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถ Crop ภาพได้ (แนะนำให้ถ่าย Raw File เก็บไว้เป็นต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ของผู้เข้าแข่งขันเองในกรณีที่ภาพมีปัญหา)
 7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัล
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งรอบแรกและรอบสุดท้าย จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงของการแข่งขันในครั้งนี้เท่านั้น
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 10. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย Thai Fight, คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่บริษัท Thai Fight จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 11. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท Thai Fight จำกัด โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

NPS-8693_resize NPS-8736_resize NPS-8570_resize BOB_9768_resize BOB_0009_resize BBB_0538

โครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand

AW_Nikon_Contest_option_c_cre_revised-01

โครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand

ขอเชิญสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ร่วมส่งภาพประกวดโครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand
การประกวดภาพถ่ายนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจในเมืองไทยในมุมมองของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ความสวยงามของภาพถ่าย แต่คำบรรยายภาพที่โดนใจก็เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินของการประกวดครั้งนี้ด้วย โดยเป็นภาพที่ถ่ายจาก กล้อง Digital Nikon เท่านั้น สามารถสมัครและส่งภาพตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2557 มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของคุณ เพื่อชิงรางวัลพิเศษจาก Nikon

สามารถอ่านละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Photo Kingdom Announce

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

Photo Kingdom Announce

สรุปผลข้อทักท้วงภาพที่ผ่านเข้ารอบโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) ขึ้น และได้มีการตัดสินภาพในรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโดยคณะกรรมการ ทั้ง 6 หัวข้อ รวม 90 ภาพ ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นคัดค้านว่าภาพดังกล่าวภาพใดอาจเข้าข่ายผิดกติกา สามารถแจ้งทักท้วงมายังคณะอำนวยการการประกวดครั้งนี้ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประกาศแจ้งไปยังผู้ส่งภาพประกวดที่สงสัยว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดของตนเองผิดกติกา หรือไม่แน่ใจ ให้ทำการแจ้งขอถอนภาพตนเองออกจากการประกวด ซึ่งมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายท่านที่แจ้งขอถอนภาพของตนมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งหากแจ้งถอดถอนภาพตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะยังไม่มีการลงโทษใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ยังได้ทำการประกาศ และส่ง Email แจ้งไปยังผู้ที่ภาพได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ เพื่อเน้นย้ำให้อ่านประกาศของคณะกรรมการอำนวยการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการอำนวยการฯ จะพิจารณาภาพที่เข้ารอบตามขั้นตอนต่อไป โดยหากทราบว่าภาพของตนเองกระทำผิดกติกาให้แจ้งขอถอนภาพภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ส่งไฟล์ภาพที่เป็นต้นฉบับของทุกภาพที่ผ่านเข้ารอบมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิสูจน์ในทางเทคนิคภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557

บัดนี้มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านและข้อสังเกตมาจำนวนหลายราย ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องทั้งหมดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยได้มีการพิจารณาและปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดเป็นรายกรณี และได้นำเทคโนโลยี Extensible Metadata Platform (XMP) มาใช้ประกอบการพิจารณาภาพที่มีการทักท้วงว่ามีข้อสงสัยว่ากระทำผิดกติกาการประกวด และมีการลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้

1.นายนพดล กันบัว

ชื่อภาพ “วิถีในไร่ชา”

หัวข้อ “ขยัน”

01_noppadol

ข้อทักท้วง 1: สงสัยมีการตกแต่งภาพ

ภาพไร่ชา จากประสบการณ์การทำภาพมา พบวามีข้อทักท้วงตรงจุดที่วงกลมให้ดูนี้ เหมือนการนำภาพที่คนในภาพคนเดียวกัน เดินไปอยู่คนละตำแหน่ง แล้วค่อยนำมารวมตัดต่อเข้าในภาพเดียว เพราะเราใช้วิธีการเช่นนี้ทำภาพให้ดูสมบูรณ์ขึ้นได้บ่อยๆ ครับ ดูจากการแต่งกายที่เหมือนกันทุกประการเลย ทั้งโพกหัว อยากให้เข้มงวดกับการตรวจสอบต้นฉบับให้ด้วยนะครับ

ข้อทักท้วง 2 : สงสัยว่าเป็นภาพเก่า ที่มีอายุภาพเกิน 2 ปี

ผลการตรวจสอบ:

จากการตรวจสอบข้อมูลภาพ พบว่าภาพมีการประกอบภาพมากกว่า 1 ภาพ จากการตรวจสอบข้อมูล  XMP และภาพมีอายุเกิน 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันรับภาพวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2556

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: 

คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

2.นายสราวุฒิ อินทรบ

ชื่อภาพ “หนักยิ่งกว่า”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง: เป็นภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media

04_sarawut

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ส่งภาพได้เคยนำภาพดังกล่าวนี้ ไปเผยแพร่ใน Social Media จริง  ซึ่งผิดกติกาตามข้อ 9 ที่ห้ามนำภาพไปเผยแพร่ทาง Social Media

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ :

คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงมีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป จึงพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และมีมติให้ภาพ จำนวน 2 ภาพดังต่อไปนี้ ของนายสราวุฒิ อินทรบ ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย

05_SarawutIn

หมายเหตุ : คำว่า Social Media นี้มีคำอธิบายจากหน่วยงานราชการทางด้านวิชาการดังนี้

สื่อสังคม เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า social media หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้), ทวิตเตอร์ (Twitter), วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ

เครือข่ายสังคม เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า social network หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจจะร่วมกันทำกิจกรรมที่สนใจด้วยกัน เช่น เลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า  บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

3.นายสราวุฒิ หวานเสร็จ

ชื่อภาพ “หนักแต่ไม่ท้อ”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง: เป็นภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media

03_SarawutWanset

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ส่งภาพได้เคยนำภาพดังกล่าวนี้ ไปเผยแพร่ใน Social Media จริง ซึ่งผิดกติกาตามข้อ 9
ในกรณีนี้ เจ้าของภาพได้ชี้แจงว่าตนได้ลงภาพนี้ในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง แต่ภาพที่ลงเป็นภาพขาวดำไม่ใช่ภาพสี จึงเข้าใจว่าไม่เข้าข่ายผิดกติกาเพราะเป็นคนละภาพกับภาพที่ส่งประกวดในครั้งนี้

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแล้วว่าแม้จะปรับภาพดังกล่าวให้เป็นภาพขาวดำ ก็เข้าข่ายว่าเป็นภาพเดียวกันตามกติกาข้อ 8 ของการประกวด และผิดตามข้อ 9 จึงมีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และส่งผลให้ภาพจำนวน 2 ภาพดังต่อไปนี้ของนายสราวุฒิ หวานเสร็จ ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย

02_SarawutWan

4.นายฉัตรนรินทร์ คงสุข

ชื่อภาพ “ขยัน ธรรมดา”

หัวข้อ “ขยัน”

ข้อทักท้วง: มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าภาพนี้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพ

Chatnarin

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พบข้อมูล Metadata มีพิรุธ คณะกรรมการจึงติดต่อเจ้าของภาพ เพื่อขอไฟล์ต้นฉบับ แต่ทางเจ้าของภาพแจ้งขอถอนภาพออก หรือจะตัดสิทธิ์ก็ยอมรับตามมติกรรมการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้มีการปรับแต่ง จึงต้องตัดสินให้ภาพนี้ตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

5.นางสาวสุดา ลิ้มทอง

ชื่อภาพ “แอบ”

หัวข้อ “จ๊ะเอ๋”

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพเก่า ที่มีอายุภาพเกิน 2 ปี

suda

ผลการตรวจสอบ:

จากการตรวจสอบข้อมูลภาพ พบว่าภาพมีอายุเกิน 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันรับภาพวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2556

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ

คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

6.กัมพล คุ้มวงษ์

ชื่อภาพ “งานหนัก”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง:

ผมได้พิจารณาดูภาพถ่ายที่เข้ารอบหลายครั้ง อดสงสัยในภาพนี้ไม่ได้ ไม่ทราบคณะกรรมการมีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติบางหรือไม่ครับ คือ ภาพแรกที่เป็นภาพมดสงสัยอย่างยิ่งว่าตัดต่อหรือไม่นะครับ เพราะท่าทางการยกของมดหนึ่งตัวดูไม่เป็นธรรมชาติเลย ที่จะยกเปลือกหอยนี้ได้ และตัวมดที่ยกนั้น ก็ไม่อยู่ในจุดที่สมดุลเลย จึงไม่น่าจะยกได้ และยกได้ตรงบาลานซ์ขนาดนั้น สงสัยว่ามีการตัดต่อมากๆ เลย

SHELL

คำชี้แจงของคุณกัมพล คุ้มวงษ์

ภาพนี้อาศัยจังหวะและมุมกล้องจึงดูเหมือนยกได้จริง จริงๆ แล้วเปลือกหอยค้างอยู่บนกิ่งไม้แต่อาศัยมุมกล้องจึงมองไม่เห็นกิ่งไม้ รอจังหวะที่มดเดินมาแตะที่เปลือกหอยครับ จึงดูเหมือนมดยกเปลือกหอยได้

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน และพิจารณาเห็นว่าภาพดังกล่าวไม่ผิดกติกา คำทักท้วงจึงตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

7.ผู้ถ่าย : เอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช

ชื่อภาพ : “แบกอนาคตโลก”

หัวข้อ : หนัก

ข้อทักท้วง: ภาพทำผิดกติกาตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด ผิดกติกาข้อ 6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 3 (คลื่น) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด

WORLD

จุดสังเกต ที่ 1

ภาพนี้ เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลและอัดด้วยเครื่องอัดภาพดิจิตอล เป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เกรนของภาพที่รอบตัวแบบและที่ฉากหลัง ผิดไปจากถ่ายจริงหลังกล้อง หากเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงตามภาพ (ดูจากเงาของเด็กที่พื้น) และเงาของฉากหลัง(แนวบ้าน) จะต้องเป็นเงามืด ถ้าช่างภาพ ใช้แฟลชลบเงาที่ตัวเด็ก ฉากหลังก็จะยิ่งเป็นเงาดำมากขึ้น ไม่ขาวจางดังในภาพนี้

จุดสังเกต ที่ 2 สีโทนของภาพที่เด็กและพื้นดินด้านบน โทนเข้มมากกว่า น่าจะเกิดจากการ ทำเลเยอร์เพิ่มแล้วปรับให้เข้มขึ้น แตกต่างจากฉากหลังที่ขาวจากจนเบลอ

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน โดยเจ้าของภาพชี้แจงกระบวนการและวิธีการทำงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File และดูจาก Preset ที่ผู้ส่งภาพกำหนดตกแต่งควบคู่กัน ตรวจสอบแล้วไม่ผิดกติกา คำร้องจึงตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

นอกจากนั้นยังมีภาพที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ตรวจสอบแล้วมีข้อสังเกตว่ามีการตัดต่อภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.ผู้ถ่าย : สมพร ณ อุบล

ชื่อภาพ : “แสงเปลี่ยน”

หัวข้อ : แสงแดด

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากแสงเงาไม่สมเหตุสมผลกัน

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน โดยเจ้าของภาพชี้แจงว่าใช้โปรแกรม lightroom ในการทำงานและได้อธิบายวิธีการทำงานคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ตรวจสอบควบคู่กัน พบว่าเป็นจริงดังที่เจ้าของภาพชี้แจง คำร้องจึงตกไป

มติคณะกรรมการการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

9. ผู้ถ่าย : สุรีย์ พึ่งฉ่ำ

ชื่อภาพ : บ้านของเรา

หัวข้อ : บ้านของฉัน

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากขนาดแสงเงาตกกระทบไม่น่าเป็นไปได้

ผลการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบ RAW File แล้วไม่พบการเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

10. ผู้ถ่าย : ธนวัฒน์ ทองจันทร์

ชื่อภาพ : “บ้านของอาชีพ”

หัวข้อ : บ้านของฉัน

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ จากการตรวจสอบ RAW File แล้วไม่พบการเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

 

คณะกรรมการอำนวยการฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นการประกวดที่มีความสำคัญสูงสุดที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะต้องเคารพในกฎกติกาที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อ 2 ปีก่อน โดยในระยะแรกได้พยายามชี้แจงและออกกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การประกวดเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมุ่งหวังให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยึดถือและปฏิบัติให้เหมาะสมกับเกียรติยศของถ้วยพระราชทาน และยังมิได้มีการลงโทษสถานหนักถึงขั้นห้ามส่งภาพเข้าประกวดในกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดแต่อย่างใด แต่เมื่อถึงการประกวดประจำปีนี้ ก็ยังปรากฏว่ามีผู้เจตนาฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอยู่หลายรายตามที่มีผู้ร้องเรียนทักท้วงเข้ามา แม้กระนั้นก็ดี คณะกรรมการอำนวยการฯ ก็ยังให้โอกาสผู้ที่รู้ตัวว่าทำผิดกฎกติกา ให้ถอนภาพออกจากการประกวดได้โดยจะไม่มีความผิด โดยส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าประกวดทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ ทำให้มีผู้แจ้งขอถอนภาพเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายรายที่ทำผิดกติกา ยังเพิกเฉยอยู่ คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามบทลงโทษอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาความหนักเบาของโทษตามแต่กรณี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงแสดงเหตุผลและหลักฐานอย่างเต็มที่ ซึ่งหลายรายสามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าไม่ได้ทำผิดกฎข้อบังคับ ข้อร้องเรียนจึงเป็นอันตกไป ส่วนรายที่ไม่สามารถชี้แจงหักล้างข้อร้องเรียนได้ ก็ถูกพิจารณาให้รับโทษดังผลที่ประกาศมานี้

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ชมภาพที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ที่นี่

 

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

(กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินเป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด เพื่อให้สมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของรางวัลถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการอำนวยการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 3 (คลื่น) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆ ละไม่เกิน 4 ภาพ โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลการประกวดภาพ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 1

การประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ได้พิจารณาคัดเลือกภาพที่เข้ารอบ 11 ภาพ ซึ่งจะทำการประกาศผลภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่ของสมาคมประจำปี

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • คุณรังสรรค์ ตันติวงศ์
 • คุณยรรยง โอฬาระชิน
 • คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
 • คุณจีเส่ง หว่อง
 • คุณอุดมศักดิ์ ตันติเมธ
 • คุณไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ
 • คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ