ผลการประกวดภาพ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 2

ภาพถ่ายพิศเจริญเอกรงค์ 10 ภาพสุดท้าย ประจำปี 2558

การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เป็นปีที่ 2 ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • คุณรังสรรค์ ตันติวงศ์
 • คุณยรรยง โอฬาระชิน
 • คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
 • คุณจีเส่ง หว่อง
 • คุณประเสริฐ วิทยะดิลก
 • คุณไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ
 • คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ

ภาพที่เข้ารอบทั้ง 10 ภาพ คณะกรรมการจะทำการตัดสินรอบสุดท้ายเพื่อหารางวัลชนะเลิศเพียง 1 รางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้ว

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้ว
ด้วยเครื่องสแกนคุณภาพสูง Hasselblad Flextight X5

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.

ขนาดที่รับสแกน
24*35 mm, 57*57, 57*42 mm, 4*5 in

อัตราค่าบริการในการสแกนฟิล์ม
ค่าบริการ Mb ละ 1 บาท โดยสแกนเป็น tiff file
(ค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง)
พิเศษ!!! สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 20%

พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

TopicContest

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ดังนี้

 1. หัวข้อ “ไกลสุดกู่”
 2. หัวข้อ “ตัด”
 3. หัวข้อ “บาน”
 4. หัวข้อ “กลอน”
 5. หัวข้อ “ดีด”
 6. หัวข้อ “กลัว”

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยจะเปิดให้ทำการส่งภาพตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 และปิดรับภาพประกวดวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตามที่ www.rpst.or.th เร็วๆ นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557”

 

Royal-Letter

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27 ภายใต้โครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557” โดยผลงานชื่อ “เพื่อนรัก” โดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

สรุปผลรางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “แสงแดด”

เพื่อนรัก

เพื่อนรัก ผลงานของ จีรศักดิ์ ซุ่นไร้

ถ้วยพระราชทาน : นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ชื่อภาพ “เพื่อนรัก”

เหรียญทอง : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “จังหวะ”

เหรียญเงิน : นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ “แสงเปลี่ยน”

เหรียญทองแดง :

 • นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “ตะเข็บแดด”
 • นายชนัตพล หวังเพิ่ม ชื่อภาพ “แสงสะท้อนของดวงอาทิตย์”
 • นายทนงศักดิ์ หาระคุณโน ชื่อภาพ “แสงแดดแห่งความหวัง”
 • นายสถิต ขาวผ่อง ชื่อภาพ “กระโดดรับแสงแดด”
 • นายอัครพัฒน์ กันธมาลา ชื่อภาพ “เงาแห่งฟ้า”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “ขยัน”

ขยันอย่างกับมด

ขยันอย่างกับมด ผลงานของ หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ถ้วยพระราชทาน : นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “ขยันอย่างกับมด”

เหรียญทอง : นายเอกรัตน์ เฉยฉิน ชื่อภาพ “สู้ไม่ถอย”

เหรียญเงิน : นายภาณุวัฒน์ แน่นดี ชื่อภาพ “Big cleaning day”

เหรียญทองแดง :

 • นายโกสินทร์ สุขุม ชื่อภาพ “คนเอาถ่าน”
 • นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ “ลงแขกนวดข้าว”
 • นายสัญชัย ลุงรุ่ง ชื่อภาพ “หากินพอเพียง”
 • นายอนุจักร์ ใจมุข ชื่อภาพ “ขยันเพื่อหาเลี้งชีพ”
 • นายสมโภช แตงไทย ชื่อภาพ “ช่างทำหุ่นตัวน้อย”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “คลื่น”

พายุและคลื่น คลื่นและลม#1

พายุและคลื่น คลื่นและลม#1 ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ถ้วยพระราชทาน :  นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “พายุและคลื่น คลื่นและลม # 1”

เหรียญทอง : นายนิติชัย พลศรี ชื่อภาพ “ระยิบระยับ”

เหรียญเงิน : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “บันทึกทะเล”

เหรียญทองแดง : 

 • นางสาวจิรฐา นรพิทยนารถ ชื่อภาพ “ลอยทะเล”
 • นายมนตรี คำศิริ ชื่อภาพ “Hope”
 • นายรณฤทธิ์ ประกิ่ง ชื่อภาพ “คลื่นกลางกรุง”
 • นายพนม อาชาฤทธิ์ ชื่อภาพ “คลื่นคน”
 • นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน ชื่อภาพ “ฝ่าคลื่น”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “หนัก”

หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก

หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก ผลงานของ วัสสะ วัชรากร

ถ้วยพระราชทาน : นายวัสสะ วัชรากร ชื่อภาพ “หนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูก”

เหรียญทอง : นายณัฐพงศ์ เพียรเชลงเอก ชื่อภาพ “หนักเพื่อชาติ”

เหรียญเงิน : นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ “แสงเงาของความหนัก”

เหรียญทองแดง :

 • นายสุริยา ผลาหาญ ชื่อภาพ “หนักมาทั้งชีวิต”
 • นางสาวบุญฑิตา สุภัทรพันธุ์ ชื่อภาพ “แบบสบายๆ”
 • นายเอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช ชื่อภาพ “แบกอนาคตโลก”
 • นายกัมพล คุ้มวงษ์ ชื่อภาพ “งานหนัก”
 • นายพรเทพ กีรติไพศาล ชื่อภาพ “งานหนัก”

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ “บ้านของฉัน”

บ้านนกเค้า

บ้านนกเค้า ผลงานของ ประเสริฐ ไกรนุกูล

ถ้วยพระราชทาน : นายประเสริฐ ไกรนุกูล ชื่อภาพ “บ้านนกเค้า”

เหรียญทอง : นายเกียรติชัย หงษ์วิเศษ ชื่อภาพ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”

เหรียญเงิน : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ชื่อภาพ “บ้านของอาชีพ”

เหรียญทองแดง :

 • นายทวีศักดิ์ บุทธรักษา ชื่อภาพ “บ้านน้อยบนดอยสูง”
 • นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ ชื่อภาพ “บ้านของเรา”
 • นายวิชัย ชัญญาสิริ ชื่อภาพ “บ้านเราแสนสุขใจ”
 • นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพ “บ้านของฉัน”
 • นายกฤษฎา ศึกษาศิลป์ ชื่อภาพ “บ้านของฉัน”

ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ “จ๊ะเอ๋”

เสร็จแน่

เสร็จแน่ ผลงานของ ณวรัญญ์ ศิริสุนทร

ถ้วยพระราชทาน : นายณวรัญญ์ ศิริสุนทร ชื่อภาพ “เสร็จแน่”

เหรียญทอง : นายโฆสิต จิตต์ไพโรจน์ ชื่อภาพ “Kiss of love”

เหรียญเงิน : นายชวนัส กัณธุลา ชื่อภาพ “สนุกแบบไม่มีอาย”

เหรียญทองแดง :

 • นายอำนาจ เกตุชื่น ชื่อภาพ “จ๊ะเอ๋ 2”
 • นายกัมพล คุ้มวงษ์ ชื่อภาพ “จ๊ะเอ๋”
 • นายเอกรัตน์ เฉยฉิน ชื่อภาพ “อยู่ทางนี้”
 • นางสาวสุนันท์ กิขุนทด ชื่อภาพ จ๊ะเอ๋…เพื่อนเกลอ
 • นายชวนัส กัณธุลา ชื่อภาพ “ขอเล่นด้วย”

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ดำเนินงานโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน  พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย แสงแดด ขยัน คลื่น หนัก บ้านของฉัน และ จ๊ะเอ๋  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 5,969 ภาพ จากช่างภาพ 1,237 คน

นิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
ในวันที่ 1-7 กันยายน 2557
เวลา 10.00-20.30 น.
ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014

WebNEWS

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยการประกวดภาพถ่ายแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก (วันนี้ – 5 ตุลาคม 2557)

การแข่งขันในรอบแรกจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 360 คน สำหรับท่านสมัครไว้แล้วสามารถเลือกวันได้จากตารางการแข่ง และจะกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันไปถ่ายภาพการแข่งขันชกมวยและบรรยากาศภายในสนามมวย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชกมวย โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อทางสมาคมฯ เพื่อขอรับบัตรเข้าถ่ายภาพการแข่งขันในสนามมวยที่กำหนดได้จำนวน 1 นัด เพื่อถ่ายภาพสำหรับนำมาส่งประกวด โดยในรอบแรกกำหนดให้ส่งภาพเป็นภาพชุด คนละ 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยมีจำนวนภาพภายในชุดจำนวน 10 ภาพ

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/ โดยเมื่อท่านสมัครแล้ว ท่านจะต้องรอ 48 ชั่วโมงจึงจะเข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password ของท่านได้ (หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้ User name และ Password เข้าสู่ระบบได้เลย)
 2. เข้าไปคลิกร่วมกิจกรรม ที่นี่  http://www.rpst.or.th/system/public/index/event-view/id/20
 3. ติดต่อขอรับบัตรและรับข้อมูลการถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อเลือกวันเข้าไปถ่ายภาพตามที่กำหนด (เลือกก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อขอรับบัตรเพื่อเข้าไปถ่ายภาพที่สนามมวยลุมพินีสำหรับส่งประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557  เวลา 12.00 น. ถึง 19.00 น. ของทุกวันทำการ หรือจนกว่าบัตรจะหมด (บัตรมีเพียง 360 ใบ หากหมดก่อนกำหนดระยะเวลา จะไม่มีเพิ่มรอบนะครับ)  ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

หมายเหตุ : ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ปิดทำการทุกวันจันทร์

สนามมวยที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไปถ่ายภาพเพื่อส่งประกวดในรอบแรก

สนามมวยลุมพินีใหม่

ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา โดยสนามมวยดังกล่าวจะมีการจัดการแข่งขันชกมวยทุกวันอังคาร, วันศุกร์ และวันเสาร์ ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันและเวลาในการแข่งขันรอบแรบ (แบ่งกลุ่มถ่ายภาพวันละ 20 ท่าน)

 • วันอังคาร เวลา 18.00-22.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 16.00-20.30 น.

ตารางการแข่งขัน ThaiFight

การคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย

เมื่อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายได้พิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแล้วจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 10 คน โดยทั้ง 10 คนที่เข้ารอบจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท จากนั้นจะได้เข้าไปร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายร่วมกับช่างภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกจำนวน 10 คน รวมเป็นช่างภาพที่เข้าแข่งขันถ่ายภาพในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน

การแข่งขันรอบสุดท้าย

ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน จะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขัน Thai Fight ทั้ง 2 สนามดังนี้

 • เดอะมอลล์ บางกะปิ วันที่ 25 ตุลาคม 2557
 • เอเชียทีค วันที่ 21 ธันวาคม 2557

โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 20 คน จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และได้รับการอำนวยความสะดวกให้ถ่ายภาพภายในบริเวณสนามมวยทั้ง 2 สนามดังกล่าว ทั้งนี้ผู้จัดจะพิจารณาจัดการให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับโอกาสในการถ่ายภาพอย่างเท่าเทียมกัน และในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งภาพถ่ายที่สามารถสะท้อนถึงความเป็น Thai Fight ได้อย่างดีที่สุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้คนละไม่เกิน 2 ชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 20 ภาพ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกภาพชุดที่ดีที่สุดให้ได้รับรางวัล

การลงคะแนนรอบ Popular Vote

ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 20 คน มีสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพเพื่อส่งร่วมการแข่งขันรอบ Popular Vote โดยสามารถเลือกภาพเข้าร่วม Vote ได้เพียงคนละ 1 ภาพ และภาพใดได้รับการกด Like ผ่าน https://www.facebook.com/RPSThailand มากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote

รางวัลการแข่งขัน

รอบแรก 

เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รอบสุดท้าย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ (จำนวน 1 รางวัล)

ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1-3 จะได้ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขัน Thai Fight ที่ดูไบ (ฟรีค่าเดินทางและค่าที่พัก)

หมายเหตุ  เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอยู่โปรแกรมการแข่งขันของ Thai Fight

รางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ (จำนวน 5 รางวัล)

รางวัล Popular Vote เงินสด 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

กำหนดการรับสมัคร ส่งภาพ และประกาศผล

รอบแรก

วันรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557  โดยให้มารับสติกเกอร์ประจำตัว ที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันส่งภาพ

กำหนดส่งภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557  ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. โดยจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รอบสุดท้าย 

กำหนดส่งภาพระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2558 และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

รอบ Popular Vote

กำหนดส่งภาพวันที่ 10 มกราคม 2558 และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน 

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และวัย

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เท่านั้น โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ในการแข่งขันรอบแรก ผู้ส่งภาพเข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 10 ภาพ และให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้คนละชุดเดียว หากภาพชุดใดที่มีจำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ส่งภาพเข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุด 20 ภาพ และให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้ 1 หรือ 2 ชุด หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา หากส่งภาพเข้าประกวด 2 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
 5. ในการแข่งขันรอบ Popular Vote ผู้ส่งภาพ 20 คนจากรอบที่ 2 สามารถเลือกภาพที่จะส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ (1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งเพียงแค่ 1 ภาพเท่านั้น)
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องใช้กล้องดิจิทัลในการถ่ายภาพเท่านั้น และไฟล์ภาพทุกไฟล์จะต้องมี Metadata ของกล้องถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถตัดต่อ เพิ่ม หรือลด ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพให้ผิดเพี้ยนไปจากภาพที่ปรากฏบนจอภาพขณะที่ถ่าย แต่อนุญาตให้ปรับแสงสีได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถ Crop ภาพได้ (แนะนำให้ถ่าย Raw File เก็บไว้เป็นต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ของผู้เข้าแข่งขันเองในกรณีที่ภาพมีปัญหา)
 7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัล
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งรอบแรกและรอบสุดท้าย จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงของการแข่งขันในครั้งนี้เท่านั้น
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 10. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย Thai Fight, คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่บริษัท Thai Fight จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 11. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท Thai Fight จำกัด โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

NPS-8693_resize NPS-8736_resize NPS-8570_resize BOB_9768_resize BOB_0009_resize BBB_0538

โครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand

AW_Nikon_Contest_option_c_cre_revised-01

โครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand

ขอเชิญสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ร่วมส่งภาพประกวดโครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand
การประกวดภาพถ่ายนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจในเมืองไทยในมุมมองของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ความสวยงามของภาพถ่าย แต่คำบรรยายภาพที่โดนใจก็เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินของการประกวดครั้งนี้ด้วย โดยเป็นภาพที่ถ่ายจาก กล้อง Digital Nikon เท่านั้น สามารถสมัครและส่งภาพตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2557 มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของคุณ เพื่อชิงรางวัลพิเศษจาก Nikon

สามารถอ่านละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Photo Kingdom Announce

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

Photo Kingdom Announce

สรุปผลข้อทักท้วงภาพที่ผ่านเข้ารอบโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) ขึ้น และได้มีการตัดสินภาพในรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโดยคณะกรรมการ ทั้ง 6 หัวข้อ รวม 90 ภาพ ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นคัดค้านว่าภาพดังกล่าวภาพใดอาจเข้าข่ายผิดกติกา สามารถแจ้งทักท้วงมายังคณะอำนวยการการประกวดครั้งนี้ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประกาศแจ้งไปยังผู้ส่งภาพประกวดที่สงสัยว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดของตนเองผิดกติกา หรือไม่แน่ใจ ให้ทำการแจ้งขอถอนภาพตนเองออกจากการประกวด ซึ่งมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายท่านที่แจ้งขอถอนภาพของตนมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งหากแจ้งถอดถอนภาพตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะยังไม่มีการลงโทษใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ยังได้ทำการประกาศ และส่ง Email แจ้งไปยังผู้ที่ภาพได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ เพื่อเน้นย้ำให้อ่านประกาศของคณะกรรมการอำนวยการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการอำนวยการฯ จะพิจารณาภาพที่เข้ารอบตามขั้นตอนต่อไป โดยหากทราบว่าภาพของตนเองกระทำผิดกติกาให้แจ้งขอถอนภาพภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ส่งไฟล์ภาพที่เป็นต้นฉบับของทุกภาพที่ผ่านเข้ารอบมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิสูจน์ในทางเทคนิคภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557

บัดนี้มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านและข้อสังเกตมาจำนวนหลายราย ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องทั้งหมดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยได้มีการพิจารณาและปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดเป็นรายกรณี และได้นำเทคโนโลยี Extensible Metadata Platform (XMP) มาใช้ประกอบการพิจารณาภาพที่มีการทักท้วงว่ามีข้อสงสัยว่ากระทำผิดกติกาการประกวด และมีการลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้

1.นายนพดล กันบัว

ชื่อภาพ “วิถีในไร่ชา”

หัวข้อ “ขยัน”

01_noppadol

ข้อทักท้วง 1: สงสัยมีการตกแต่งภาพ

ภาพไร่ชา จากประสบการณ์การทำภาพมา พบวามีข้อทักท้วงตรงจุดที่วงกลมให้ดูนี้ เหมือนการนำภาพที่คนในภาพคนเดียวกัน เดินไปอยู่คนละตำแหน่ง แล้วค่อยนำมารวมตัดต่อเข้าในภาพเดียว เพราะเราใช้วิธีการเช่นนี้ทำภาพให้ดูสมบูรณ์ขึ้นได้บ่อยๆ ครับ ดูจากการแต่งกายที่เหมือนกันทุกประการเลย ทั้งโพกหัว อยากให้เข้มงวดกับการตรวจสอบต้นฉบับให้ด้วยนะครับ

ข้อทักท้วง 2 : สงสัยว่าเป็นภาพเก่า ที่มีอายุภาพเกิน 2 ปี

ผลการตรวจสอบ:

จากการตรวจสอบข้อมูลภาพ พบว่าภาพมีการประกอบภาพมากกว่า 1 ภาพ จากการตรวจสอบข้อมูล  XMP และภาพมีอายุเกิน 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันรับภาพวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2556

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: 

คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

2.นายสราวุฒิ อินทรบ

ชื่อภาพ “หนักยิ่งกว่า”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง: เป็นภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media

04_sarawut

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ส่งภาพได้เคยนำภาพดังกล่าวนี้ ไปเผยแพร่ใน Social Media จริง  ซึ่งผิดกติกาตามข้อ 9 ที่ห้ามนำภาพไปเผยแพร่ทาง Social Media

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ :

คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงมีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป จึงพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และมีมติให้ภาพ จำนวน 2 ภาพดังต่อไปนี้ ของนายสราวุฒิ อินทรบ ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย

05_SarawutIn

หมายเหตุ : คำว่า Social Media นี้มีคำอธิบายจากหน่วยงานราชการทางด้านวิชาการดังนี้

สื่อสังคม เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า social media หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้), ทวิตเตอร์ (Twitter), วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ

เครือข่ายสังคม เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า social network หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจจะร่วมกันทำกิจกรรมที่สนใจด้วยกัน เช่น เลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า  บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

3.นายสราวุฒิ หวานเสร็จ

ชื่อภาพ “หนักแต่ไม่ท้อ”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง: เป็นภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media

03_SarawutWanset

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ส่งภาพได้เคยนำภาพดังกล่าวนี้ ไปเผยแพร่ใน Social Media จริง ซึ่งผิดกติกาตามข้อ 9
ในกรณีนี้ เจ้าของภาพได้ชี้แจงว่าตนได้ลงภาพนี้ในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง แต่ภาพที่ลงเป็นภาพขาวดำไม่ใช่ภาพสี จึงเข้าใจว่าไม่เข้าข่ายผิดกติกาเพราะเป็นคนละภาพกับภาพที่ส่งประกวดในครั้งนี้

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแล้วว่าแม้จะปรับภาพดังกล่าวให้เป็นภาพขาวดำ ก็เข้าข่ายว่าเป็นภาพเดียวกันตามกติกาข้อ 8 ของการประกวด และผิดตามข้อ 9 จึงมีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และส่งผลให้ภาพจำนวน 2 ภาพดังต่อไปนี้ของนายสราวุฒิ หวานเสร็จ ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย

02_SarawutWan

4.นายฉัตรนรินทร์ คงสุข

ชื่อภาพ “ขยัน ธรรมดา”

หัวข้อ “ขยัน”

ข้อทักท้วง: มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าภาพนี้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพ

Chatnarin

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พบข้อมูล Metadata มีพิรุธ คณะกรรมการจึงติดต่อเจ้าของภาพ เพื่อขอไฟล์ต้นฉบับ แต่ทางเจ้าของภาพแจ้งขอถอนภาพออก หรือจะตัดสิทธิ์ก็ยอมรับตามมติกรรมการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้มีการปรับแต่ง จึงต้องตัดสินให้ภาพนี้ตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

5.นางสาวสุดา ลิ้มทอง

ชื่อภาพ “แอบ”

หัวข้อ “จ๊ะเอ๋”

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพเก่า ที่มีอายุภาพเกิน 2 ปี

suda

ผลการตรวจสอบ:

จากการตรวจสอบข้อมูลภาพ พบว่าภาพมีอายุเกิน 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันรับภาพวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2556

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ

คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

6.กัมพล คุ้มวงษ์

ชื่อภาพ “งานหนัก”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง:

ผมได้พิจารณาดูภาพถ่ายที่เข้ารอบหลายครั้ง อดสงสัยในภาพนี้ไม่ได้ ไม่ทราบคณะกรรมการมีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติบางหรือไม่ครับ คือ ภาพแรกที่เป็นภาพมดสงสัยอย่างยิ่งว่าตัดต่อหรือไม่นะครับ เพราะท่าทางการยกของมดหนึ่งตัวดูไม่เป็นธรรมชาติเลย ที่จะยกเปลือกหอยนี้ได้ และตัวมดที่ยกนั้น ก็ไม่อยู่ในจุดที่สมดุลเลย จึงไม่น่าจะยกได้ และยกได้ตรงบาลานซ์ขนาดนั้น สงสัยว่ามีการตัดต่อมากๆ เลย

SHELL

คำชี้แจงของคุณกัมพล คุ้มวงษ์

ภาพนี้อาศัยจังหวะและมุมกล้องจึงดูเหมือนยกได้จริง จริงๆ แล้วเปลือกหอยค้างอยู่บนกิ่งไม้แต่อาศัยมุมกล้องจึงมองไม่เห็นกิ่งไม้ รอจังหวะที่มดเดินมาแตะที่เปลือกหอยครับ จึงดูเหมือนมดยกเปลือกหอยได้

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน และพิจารณาเห็นว่าภาพดังกล่าวไม่ผิดกติกา คำทักท้วงจึงตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

7.ผู้ถ่าย : เอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช

ชื่อภาพ : “แบกอนาคตโลก”

หัวข้อ : หนัก

ข้อทักท้วง: ภาพทำผิดกติกาตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด ผิดกติกาข้อ 6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 3 (คลื่น) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด

WORLD

จุดสังเกต ที่ 1

ภาพนี้ เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลและอัดด้วยเครื่องอัดภาพดิจิตอล เป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เกรนของภาพที่รอบตัวแบบและที่ฉากหลัง ผิดไปจากถ่ายจริงหลังกล้อง หากเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงตามภาพ (ดูจากเงาของเด็กที่พื้น) และเงาของฉากหลัง(แนวบ้าน) จะต้องเป็นเงามืด ถ้าช่างภาพ ใช้แฟลชลบเงาที่ตัวเด็ก ฉากหลังก็จะยิ่งเป็นเงาดำมากขึ้น ไม่ขาวจางดังในภาพนี้

จุดสังเกต ที่ 2 สีโทนของภาพที่เด็กและพื้นดินด้านบน โทนเข้มมากกว่า น่าจะเกิดจากการ ทำเลเยอร์เพิ่มแล้วปรับให้เข้มขึ้น แตกต่างจากฉากหลังที่ขาวจากจนเบลอ

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน โดยเจ้าของภาพชี้แจงกระบวนการและวิธีการทำงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File และดูจาก Preset ที่ผู้ส่งภาพกำหนดตกแต่งควบคู่กัน ตรวจสอบแล้วไม่ผิดกติกา คำร้องจึงตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

นอกจากนั้นยังมีภาพที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ตรวจสอบแล้วมีข้อสังเกตว่ามีการตัดต่อภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.ผู้ถ่าย : สมพร ณ อุบล

ชื่อภาพ : “แสงเปลี่ยน”

หัวข้อ : แสงแดด

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากแสงเงาไม่สมเหตุสมผลกัน

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน โดยเจ้าของภาพชี้แจงว่าใช้โปรแกรม lightroom ในการทำงานและได้อธิบายวิธีการทำงานคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ตรวจสอบควบคู่กัน พบว่าเป็นจริงดังที่เจ้าของภาพชี้แจง คำร้องจึงตกไป

มติคณะกรรมการการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

9. ผู้ถ่าย : สุรีย์ พึ่งฉ่ำ

ชื่อภาพ : บ้านของเรา

หัวข้อ : บ้านของฉัน

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากขนาดแสงเงาตกกระทบไม่น่าเป็นไปได้

ผลการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบ RAW File แล้วไม่พบการเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

10. ผู้ถ่าย : ธนวัฒน์ ทองจันทร์

ชื่อภาพ : “บ้านของอาชีพ”

หัวข้อ : บ้านของฉัน

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ จากการตรวจสอบ RAW File แล้วไม่พบการเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

 

คณะกรรมการอำนวยการฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นการประกวดที่มีความสำคัญสูงสุดที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะต้องเคารพในกฎกติกาที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อ 2 ปีก่อน โดยในระยะแรกได้พยายามชี้แจงและออกกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การประกวดเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมุ่งหวังให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยึดถือและปฏิบัติให้เหมาะสมกับเกียรติยศของถ้วยพระราชทาน และยังมิได้มีการลงโทษสถานหนักถึงขั้นห้ามส่งภาพเข้าประกวดในกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดแต่อย่างใด แต่เมื่อถึงการประกวดประจำปีนี้ ก็ยังปรากฏว่ามีผู้เจตนาฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอยู่หลายรายตามที่มีผู้ร้องเรียนทักท้วงเข้ามา แม้กระนั้นก็ดี คณะกรรมการอำนวยการฯ ก็ยังให้โอกาสผู้ที่รู้ตัวว่าทำผิดกฎกติกา ให้ถอนภาพออกจากการประกวดได้โดยจะไม่มีความผิด โดยส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าประกวดทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ ทำให้มีผู้แจ้งขอถอนภาพเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายรายที่ทำผิดกติกา ยังเพิกเฉยอยู่ คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามบทลงโทษอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาความหนักเบาของโทษตามแต่กรณี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงแสดงเหตุผลและหลักฐานอย่างเต็มที่ ซึ่งหลายรายสามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าไม่ได้ทำผิดกฎข้อบังคับ ข้อร้องเรียนจึงเป็นอันตกไป ส่วนรายที่ไม่สามารถชี้แจงหักล้างข้อร้องเรียนได้ ก็ถูกพิจารณาให้รับโทษดังผลที่ประกาศมานี้

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ชมภาพที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ที่นี่

 

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

(กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินเป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด เพื่อให้สมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของรางวัลถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการอำนวยการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 3 (คลื่น) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆ ละไม่เกิน 4 ภาพ โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลการประกวดภาพ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 1

การประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ได้พิจารณาคัดเลือกภาพที่เข้ารอบ 11 ภาพ ซึ่งจะทำการประกาศผลภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่ของสมาคมประจำปี

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • คุณรังสรรค์ ตันติวงศ์
 • คุณยรรยง โอฬาระชิน
 • คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
 • คุณจีเส่ง หว่อง
 • คุณอุดมศักดิ์ ตันติเมธ
 • คุณไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ
 • คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ