ประกาศเรื่องการตัดสิทธิ์การส่งภาพประกวดและยกเลิกรางวัลของผู้เข้าประกวดที่ใช้นามว่า นายนุชา พันธุ์คุ้มเก่า

ประกาศเรื่องการตัดสิทธิ์การส่งภาพประกวดและยกเลิกรางวัลของผู้เข้าประกวดที่ใช้นามว่า นายนุชา พันธุ์คุ้มเก่า
ด้วยทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งประกวดของผู้เข้าประกวดที่ใช้นามว่า นายนุชา พันธุ์คุ้มเก่า และ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติกรรมตามที่ได้รับร้องเรียนและมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการอธิบายถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างชัดเจน
การกระทำดังกล่าวส่อเจตนาทุจริตและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ทางสมาคม ฯ จึงได้มีมติให้พิจารณาตัดสิทธิ์การส่งภาพประกวดภาพของผู้เข้าประกวดที่ใช้นามว่า นายนุชา พันธุ์คุ้มเก่า ในรายการที่สมาคม ฯ เป็นผู้จัด หรือ ผู้จัดร่วม นับตั้งแต่บัดนี้ และ อาจพิจารณายกเลิกรางวัลที่เกี่ยวข้องกับนายนุชา พันธุ์คุ้มเก่า รวมถึงให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home”

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home” จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  ในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย  ภาพแขวนผนัง จำนวน ๑๔๕ ภาพ ภาพเล็กในห้อง ๘ เหลี่ยม จำลองบรรยากาศสวน จำนวน ๕๔๖ ภาพ และภาพขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ ภาพ  โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย  อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่าน

Read more