ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

ChangFA_committee

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3 

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “แสง” เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะ ได้ทำการตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสินดังนี้

อับดับที่ 1 ชื่อชุด Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด 

ชื่อภาพ Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด

ชื่อภาพ Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด

อับดับที่ 2 ชื่อชุด แมวมอง ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย

แมวมอง : ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย

แมวมอง : ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย

อับดับที่ 3 ชื่อชุด Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

ชื่อภาพ Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

ชื่อภาพ Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

อับดับที่ 4 ชื่อชุด Light in the desert ผลงานของ Ronald Dankelman

ชื่อภาพ Light in the desert ผลงานของ Ronald Dankelman

ชื่อภาพ Light in the desert ผลงานของ Ronald Dankelman

อับดับที่ 5 ชื่อชุด survivor  ผลงานของ สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

ชื่อภาพ survivor ผลงานของ สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

ชื่อภาพ survivor ผลงานของ สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

อับดับที่ 6 ชื่อชุด Identification ผลงานของ จตุพร เขื่อนสุวรรณ

ชื่อภาพ Identificationผลงานของ จตุพร เขื่อนสุวรรณ

ชื่อภาพ Identification ผลงานของ จตุพร เขื่อนสุวรรณ

อับดับที่ 7 ชื่อชุด มโนแจ่ม 3.00 น. ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ชื่อภาพ มโนแจ่ม 3.00 น. ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ชื่อภาพ มโนแจ่ม 3.00 น. ผลงานของ กรศร ประกอบของ

อับดับที่ 8 ชื่อชุด แสง หมอกยามเช้า ผลงานของ ประเสริฐ มูลสาร

ชื่อภาพ แสงหมอกยามเช้า ผลงานของ ประเสริฐ มูลสาร

ชื่อภาพ แสงหมอกยามเช้า ผลงานของ ประเสริฐ มูลสาร

อับดับที่ 9 ชื่อชุด light of dominance ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ light of dominance ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ light of dominance ผลงานของ สมโภช แตงไทย

อับดับที่ 10 ชื่อชุด Grand Canyon ผลงานของ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ชื่อภาพ Grand Canyon ผลงานของ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ชื่อภาพ Grand Canyon ผลงานของ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

อับดับที่ 11 ชื่อชุด story on the wall ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ story on the wall ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ story on the wall ผลงานของ สมโภช แตงไทย

อับดับที่ 12 ชื่อชุด Dust Ambience ผลงานของ Ida Bagus Putu AndiSucirta

ชื่อภาพ Dust Ambience ผลงานของ Ida Bagus Putu Andi Sucirta

ชื่อภาพ Dust Ambience ผลงานของ Ida Bagus Putu Andi Sucirta

อับดับที่ 13 ชื่อชุด  ก๋ง ผลงานของ มนตรี คำศิริ

ชื่อภาพ ก๋ง ผลงานของ มนตรี คำศิริ

ชื่อภาพ ก๋ง ผลงานของ มนตรี คำศิริ

 

กติกาการประกวด

 1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคม
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคม โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ ละชุด โดยย่อเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
 7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ.jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 10. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • นายดาว วาสิกศิริ ประธานการตัดสิน
 • ผศ. ถาวร โกอุดมวิทย์
 • นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
 • นายกนก สุริยสัตย์
 • นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
 • นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
 • นายธัชชะ รัตนศักดิ์
 • นายขจร พีรกิจ
 • Mr. Martin Reeves
 • Mr. Yvan Cohen
 • นายธวัชชัย สมคง
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
 • นายปิยทัต เหมทัต
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล
 • นายชฤต ภู่ศิริ
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร