รายละเอียดโครงการ

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 5
“โซเซียล : Social”

วัตถุประสงค์

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อการประกวด

“โซเซียล : Social”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ สัญชาติ หรือที่พำนัก

รางวัล

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด

ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมฯ เท่านั้น

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/changfineart โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และสามารถส่งภาพถ่ายได้ทันที ดยระบบจะเริ่มเปิดให้ส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : กรณีที่ลืม Password ให้ส่ง email มาที่ rpst.info@gmail.com

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดให้ทำการอัพโหลดผลงานภาพ :  วันที่ 15-30 มิถุนายน 2559


ปิดรับผลงานภาพ : วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

rpst.info@gmail.com

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรอบแรก

 1. นายดาว วาสิกศิริ (ประธานคณะกรรมการ)
  Mr. Dow Wasiksiri (Jury Chairman)
 2. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ (กรรมการ)
  Mr. Chulawit Santipong (Jury)
 3. นางสาวอุรชา จักรคชาพล (กรรมการ)
  Ms. Urasha Jakkachaphol (Jury)
 4. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ (กรรมการ)
  Mr. Tul Hirunyalawan (Jury)
 5. นายกนก สุริยสัตย์ (กรรมการ)
  Mr. Kanok Suriyasat (Jury)
 6. นายกำธร เภาวัฒนาสุข (กรรมการ)
  Mr. Kamthorn Paowattanasuk (Jury)
 7. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ (กรรมการ)
  Mr. Napat Ratanasakdi (Jury)
 8. นายชฤต ภู่ศิริ (กรรมการ)
  Mr. Charit Pusiri (Jury)
 9. นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์ (กรรมการ)
  Mrs. Vinnarat Skowratananont (Jury)
 10. นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์ (กรรมการ)
  Ms. Manipa Jayawan (Jury)
 11. นายนิติกร กรัยวิเชียร (เลขาธิการ)
  Mr. Nitikorn Kraivixien (Secretary)

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน รอบตัดสิน

 1. นายดาว วาสิกศิริ (ประธานคณะกรรมการ)
  Mr. Dow Wasiksiri (Jury Chairman)
 2. นายปีเตอร์ เทรไซส์กรรมการ
  Mr. Peter Tresize (Jury)
 3. นายอิวาน โคเฮ็นกรรมการ
  Mr. Yvan Cohen (Jury)
 4. นายกันต์ สุสังกรกาญจน์ กรรมการ
  Mr. Gun Susangkarakan (Jury)
 5. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการ
  Ms. Luckana Kunavichayanont (Jury)
 6. นายอิศรา บูรณสมภพกรรมการ
  Mr. Isra Buranasomphob (Jury)
 7. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (กรรมการ)
  Prof. Thavorn Ko-Udomvit (Jury)
 8. นางอุมาวร วินด์เซอร์ไคลฟ์ (กรรมการ)
  Mrs. Umaworn Windsor-Clive (Jury)
 9. นายพิทยา นนทเปารยะ (กรรมการ)
  Mr. Pittaya Nontapaoraya (Jury)
 10. นายธวัชชัย สมคง (กรรมการ)
  Mr. Tawatchai Somkong (Jury)
 11. นายมานิต ศรีวานิชภูมิ (กรรมการ)
  Mr. Manit Sriwanichpoom (Jury)
 12. Dale Konstanz (Jury)
 13. นายนิติกร กรัยวิเชียร (เลขาธิการ)
  Mr. Nitikorn Kraivixien (Secretary)

THE FIFTH CHANG FINE ART PHOTO CONTEST 2016

The 5th Chang Fine Art Photography Contest is an annual fine art photography competition established by The Thai Beverage Public Company in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand since 2011.

We aim to promote and support fine art photography and photographers at an international level.

The Contest calls for participants of any nationality to submit their work as a set, a set must contain a minimum of three photographs and not exceeding five photographs. The image should be of the same related concept complying with the competition theme assigned by RPST.

Theme of the contest

"Social"

Eligibility

The contest is open to all, professional and amateur, regardless of age, sex or nationality.

Entry Fee

Free

Prizes

Opening date for submissions

15 June 2016

Closing date for submissions

30 June 2016 (18.00 Hours for Thailand time)

RULES AND REGULATIONS

How to submit your photographs

Entries must be submitted online through RPST website only

Entrants must register prior to the submission at www.rpst.or.th/changfineart enter the required information and create your own username and password. After completed the registration entrants will be able to submit the photographs from 15 June 2016.

Any queries including forgotten passwords please contact rpst.info@gmail.com