ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย”

COPYRIGHT

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานภาพถ่าน งานออกแบบ งานศิลปะ จะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน และสามารถซักถามข้อข้องใจในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่าย และงานสร้างสรรค์ โดยวิทยากรที่มีควาเชี่ยวชาญในเรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องเทคนิคดิจิทัลเป็นอย่างดี

ประเด็นการเสวนา

• ขอบเขตของการคุ้มครองลิขสิทธิ์
• อำนาจของหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณา
• เมื่อถูกละเมิด หรือถูกกล่าวหา จะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร
• กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในงานภาพถ่ายดิจิทัล

วิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย รัตนชื่อสกุล : อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
  • อาจารย์ ฐิติพร วัฒนชัย : อาจารย์สอนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ขจร พีรกิจ : Adobe Community Professional

ดำเนินรายการโดย : ภัตตินันท์ ภัทรานวัช

ลงทะเบียนที่นี่ https://www.eventbrite.com/e/16628889456
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น