ชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วม โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ได้ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,818,000 บาท และ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤตครั้งนี้

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า “โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ (สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ กล้องทั่วไป) ได้ร่วมถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองทางศิลปะ ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อาทิ เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต, การปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต (New Normal) ในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์, การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต, การช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน ฯลฯ

โดยผลงานภาพถ่ายจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจัดเก็บ รวบรวมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป”

อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) หนึ่งในกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้คนไทยไม่ว่าจะถ่ายภาพแบบสมัครเล่นหรือมืออาชีพทั่วประเทศได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประเทศไทยนับเป็นชาติที่ได้รับการกล่าวถึงในแง่ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นอกจากนี้เรายังได้รับคำชมจากนานาประเทศถึงการปฎิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงสาธารณสุขที่ดีเยี่ยม และ การร่วมมือร่วมใจเพื่อเอาชนะวิกฤติ

ภาพถ่ายถือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงพลัง และ สะท้อนถึงมุมมองความคิดที่ร่วมสมัย วันนี้วิถีชีวิตหลายๆ อย่างได้ถูกปรับเปลี่ยนแต่ก็ทำให้เราเห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นบนความเปลี่ยนเเปลง เราอาจเริ่มคุ้นกับคำว่า วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น ภาพไม่ว่าจะถูกถ่ายมาจากกล้องสมาร์โฟน แท๊บเล็ต หรือ กล้องถ่ายภาพทั่วไป ก็ล้วนมีคุณค่าในตัวเองเสมอ จึงอยากเชิญชวนให้ร่วมกันเผยแพร่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ดีๆ ให้กับประเทศไทยด้วยการส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมยังโครงการนี้”

ด้านคุณ ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินฯ กล่าวว่า “ทางสมาคม ฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกภาพอย่างเต็มกำลัง ไม่เฉพาะผู้ส่งภาพที่ต้องถ่ายทอดจากสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง แต่ทางคณะทำงานรวมถึงคณะกรรมการตัดสินก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของวิถีชิวิตแบบใหม่ หรือ New Normal เหมือนกัน ในส่วนของทางสมาคม ฯ เองได้มีการนำนวัตกรรมทางการตัดสินภาพรูปแบบใหม่ทั้ง Offline และ Online เข้ามาปรับใช้ร่วมกันโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing ซึ่งทั้งนี้ยังอยู่บนมาตรฐานที่เข้มข้นของสมาคม ฯ เหมือนเดิม

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนคุณค่าของศิลปะภาพถ่าย ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะสามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยตลอดจนประวัติศาสตร์ที่สำคัญหน้าหนึ่งของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”

โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2563 ทางระบบรับภาพออนไลน์ของสมาคม ฯ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท

สามารถส่งภาพได้คนละไม่เกิน 10 ภาพ เปิดรับภาพถ่ายจากอุปกรณ์ถ่ายภาพทั้งสมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต กล้องถ่ายภาพทั่วไป และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้

กรรมการตัดสินภาพถ่าย อาทิ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ, ดาว วาสิกสิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, อดุล ตัณฑโกศัย, วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม/ส่งภาพ ของการประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ได้ที่นี่