ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Announcing the winners of the photo contest “Covid-19, Thai never give up”, the highest paid photography competition ever recorded in Thailand with approximately $67,300 in total cash prizes. The project, which aims to visualize how Thai people manage to get through this covid-19 pandemic, is hosted by Office of Contemporary Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture, and The Royal Photographic Society of Thailand (RPST).

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะประสานกลับไปยัง อีเมลของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านเตรียมเอกสารในการรับรางวัล ภายในเดือน ๑ เดือน นับจากออกประกาศฉบับนี้ และขอให้ท่านจัดส่งหลักฐานตามที่สำนักงานฯ แจ้ง มายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-209-3755 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลโครงการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองหลากหลายเรื่องราว อาทิ

 • เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • ความร่วมมือของคนไทย หรือ การให้กำลังใจ ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19
 • การฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านการดำรงชีวิต
 • การสาธารณสุข การควบคุม ป้องกัน และยับยั้งโรค
 • การท่องเที่ยว หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
 • การดำเนินธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนหรือรอวันฟื้นฟู
 • ฯลฯ

เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และภาพความทรงจำ ครั้งสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง

โดยผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

ประเภทรางวัล

การประกวดครั้งนี้มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 1,121 รางวัล และ เงินรางวัลรวม 2,019,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

ผู้ส่งผลงาน จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ดังนี้
  • ภาคเหนือ จำนวน 11 รางวัล
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 รางวัล
  • ภาคกลาง จำนวน 23 รางวัล
  • ภาคตะวันออก จำนวน 9 รางวัล
  • ภาคตะวันตก จำนวน 7 รางวัล
  • ภาคใต้ จำนวน 16 รางวัล
  • กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 รางวัล

3. ภาพที่ร่วมแสดง

คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพถ่าย จากประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป เป็นภาพร่วมแสดงจำนวน 959 ภาพ
จะได้รับเงินค่าสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ 1,000 บาท

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

 • นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Mr. Waranun Chutchawantipakorn, Hon.F.RPST, National Artist)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552
 • ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ (Dr. Vimolluck Chuchart)
  ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • นายดาว วาสิกสิริ (Mr. Dow Wasiksiri)
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร
  รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • นายวินิจ รังผึ้ง (Mr. Vinid Rungpueng)
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (Mr. Wasinburee Supanichvoraparch)
  ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจําปี 2553
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ (Mr. Tul Hirunyalawan)
  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย (Mr. Adul Tanthakosai)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Mr. Wannapong Surarochprajak, Hon.F.PVS)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว (Miss Somlak Klongklaew)
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กองอำนวยการการตัดสิน

 • นางสาวสมพร พานทอง
 • นางสาวณุภัทรา จันทวิช
 • นางสาวศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
 • นางสาวสรยา คงรักษา
 • นางสาวปทุม วิวัฒนาการ

เอกสารประกาศผลการประกวดจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ดาวน์โหลด ที่นี่