ประกาศผลการสอบเกียรตินิยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบเพื่อขอรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของผู้ส่งเข้าสอบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้พิจารณาให้มีผู้สอบผ่านเกียรตินิยม ดังนี้

ประเภท A.RPST จำนวน  6 ราย

 1. นางกิ่งแก้ว  สุนทรปิติภัทร
 2. นายสถิต ขาวผ่อง
 3. TAN LEE ENG
 4. LAI JING
 5. TAN EE SIN
 6. LIM TECK BOON

ประเภท F.RPST จำนวน  2 ราย

 1. CLAUDIA XIAOLI LEE
 2. YEE PUI CHUNG

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ โดยผู้ที่สอบผ่านดังรายชื่อข้างต้นจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

ประธานคณะกรรมการตัดสินภาพสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2560

 • นายบุณฐไชย  ไชยวิรุณเจริญ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานสอบเกียรตินิยมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านดังนี้

 • อาจารย์ยรรยง  โอฬาระชิน
 • อาจารย์วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ
 • อาจารย์รชฎ  วิสราญกุล
 • อาจารย์วรรณี ชัชวาลทิพากร

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : สรยา คงรักษา โทร 083-436-9360