กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 1 – Cultural District 2022

กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 1 โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Museum Siam และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ภายใต้งานเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022 : Arts in the Hotel

แจกโจทย์และรับบรีฟที่งาน : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ส่งภาพด้วยตัวเองที่งาน : วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

ตัดสินภาพถ่าย : วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปภายในงาน

เปิดลงทะเบียน : วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.
 
ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่นี่

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 

10:00 น. เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม Red Door Heritage Hotel

10:30 น. คณะกรรมการมอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การแข่งขัน ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพ ฯลฯ

11:00 น. ผู้เข้าแข่งขันเริ่มออกถ่ายภาพ

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 

12:00-13:00 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกนำผลงาน 1 ชิ้นมาส่ง ณ บูธสมาคมที่ โรงแรม Red Door Heritage Hotel

13:00-14:30 น. ตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเข้ารอบที่สอง จำนวนไม่เกิน 30 ภาพ พร้อมให้คำวิจารณ์และคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 11 ผลงาน และทำการตัดสินหารางวัลชนะเลิศ

14:30-15.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเองที่ โรงแรม Red Door Heritage Hotel ภายในวันที่และเวลาที่ระบุทั้งสองวัน
 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ DUO SHOTS KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทาง rpst.info@gmail.com“เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด”
 6. เนื่องจากบริเวณโรงแรมไม่มีที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ ๆ

พิกัดโรงแรม : https://g.page/reddoor-heritage

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ DUO SHOTS KNOCKOUT

 1. DUO SHOTS KNOCKOUT คือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นวิธีการสร้างภาพ หรือจำนวนภาพที่ส่งพร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด 1 ผลงานเพื่อนำส่งเข้าประกวด
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพทั่วไป โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablets เท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้ Drone ทำการบันทึกภาพ
 5. ชนิดไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในวันงาน
 6. อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งทั้งในและนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่พยายามทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย อาทิ บุกรุกเข้าสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ หากมีกรณีพิพาทใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีที่เป็นผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มิวเซียมสยาม, และ โรงแรม Red Door Heritage Hotel สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะให้ความสำคัญต่อการระบุชื่อเจ้าของผลงานให้เท่าที่จะทำได้ในการนำไปใช้
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com