กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 3 : RIVER FESTIVAL 2022

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT x RIVER FESTIVAL 2022  ถ่ายภาพเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย…รักษ์ ณ สายน้ำ… ชิงรางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท

.

เปิดรับสมัคร จำนวน 100 ท่าน เท่านั้น

เปิดลงทะเบียน : วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

.

.

แจกโจทย์และรับบรีฟที่งาน : วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ส่งภาพด้วยตัวเองที่งาน : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

ตัดสินภาพถ่าย : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

.

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 10,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

.

กำหนดการ DUO SHOTS KNOCKOUT x RIVER FESTIVAL 2022

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

10.00 น. ลงทะเบียน ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

11.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

11.05 น. ตัวแทนจาก RIVER FESTIVAL 2022 เล่าถึงรายละเอียดของงาน

11.20 น. ตัวแทนจากสมาคมถ่ายภาพฯ ชี้แจงกติกา และ แจกโจทย์หัวข้อการประกวด

11.30 น. ถ่ายภาพหมู่

11.45 น. แยกย้ายกันบันทึกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 

11.00-12.00 น. ส่งภาพที่ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

12.00-13.00 น. ทีมงานประมวลผลจัดทำข้อมูลภาพ

13.00-15.30 น. ตัดสินภาพ

15.30-16.00 น. พิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุทั้งสองวัน
 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ DUO SHOTS KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรองภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทาง rpst.info@gmail.com “เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด”
 6. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

.

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ DUO SHOTS KNOCKOUT

 1. DUO SHOTS KNOCKOUTคือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นวิธีการสร้างภาพ หรือจำนวนภาพที่ส่งพร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด 1 ผลงานเพื่อนำส่งเข้าประกวด
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพทั่วไป โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablets เท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้ Drone ทำการบันทึกภาพ
 5. ชนิดไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในวันงาน
 6. อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งทั้งในและนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่พยายามทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย อาทิ บุกรุกเข้าสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ หากมีกรณีพิพาทใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีที่เป็นผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แลบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะให้ความสำคัญต่อการระบุชื่อเจ้าของผลงานให้เท่าที่จะทำได้ในการนำไปใช้
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com