โครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

โครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีพันธกิจหลักในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งจะครบ 50 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยวาระครบรอบนี้ ทาง กฟผ. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท โดยเปิดรับภาพจากอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชนิด

หัวข้อการประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ


1. หัวข้อ
50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย  – จำนวน 34 รางวัล

ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงประโยชน์ของไฟฟ้าต่อสังคม ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด หรือ ความสุขของคนไทยจากการมีไฟฟ้าใช้ หรือ ความสำคัญของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึง การนำนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน

สถานที่บันทึกภาพ : ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

2. หัวข้อ ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า  – จำนวน 34 รางวัล

ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนโดยรอบ หรือ โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. มีส่วนร่วมหรือเข้าไปสนับสนุนกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อาจเป็นภาพที่แสดงออกถึง วิถีชีวิต หรือ การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันของคนในพื้นที่ หรือ เป็นภาพที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า (ต้องเป็นพื้นที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้) เขื่อนต่าง ๆ, ศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ., หรือ ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าหรือเขื่อน นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนของ กฟผ. ตั้งอยู่

สถานที่บันทึกภาพ : ชุมชน หรือ พื้นที่ที่ กฟผ. เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน หรือ “ภายในจังหวัด” ที่มีโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนดังต่อไปนี้ (สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนได้)

กำหนดการ

 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)
 • ประกาศผลภาพเข้ารอบแรก ทาง Facebook Fanpage กฟผ.:  https://www.facebook.com/EGAT.Official ภายใน 17 เมษายน 2562 พร้อมกิจกรรม Like & Share ชิงรางวัล Popular Vote (สิ้นสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.) ในระหว่างนี้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้ร้องเรียนภาพถ่าย โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน มายัง email : rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับคำร้องผ่านช่องทางอื่นๆ)
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการภายในเดือน เมษายน 2562
 • มอบรางวัล ภายในเดือนตุลาคม 2562

รางวัลการประกวด

หัวข้อ 50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” 

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

หัวข้อ ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

กรรมการตัดสิน

 • วรนันทน์​ ชัชวาลทิพากร, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 • ดาว​ วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • บุณฐไชย​ ไชยวิรุณเจริญ
 • ขจร​ พีรกิจ
 • สมศักดิ์​ พัฒนพิฑูรย์
 • จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
 • อดุล​ ตัณฑโกศัย
 • ตุลย์​ หิรัญญลาวัลย์
 • วรรณพงษ์​ สุรโรจน์ประจักษ์
 • ณภัชป์ รัตนศักดิ์
 • กรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 4 ท่าน

หมายเหตุ

 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 หัวข้อ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน 3 รางวัล ต่อ 1 หัวข้อ
 2. เปิดรับภาพที่มีอายุภาพ ไม่เกิน 7 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2555)
 3. ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับใช้ในกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ของ กฟผ.

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่ดีทั้งในด้านของมุมมอง และแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวดจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม
 3. ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 7 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2555)
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg ทั้งนี้ขนาด File Size ของภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8MB (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)
  • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels
  • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงโดยเปิดรับผลงาน ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายตามที่ระบบรับภาพได้เรียกขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้นดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 หัวข้อ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน 3 รางวัล ต่อ 1 หัวข้อ
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 11. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 12. หากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 13. พนักงาน กฟผ. , พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 4 ปี และ ลูกจ้างรายปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย และ คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 14. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 15. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทโดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 16. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ หากภาพที่ได้รับรางวัลเกิดขึ้นจากการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดาอันเป็นผลทำให้ไม่สามารถนำภาพที่มีปัญหาไปใช้งานได้ ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้น ๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่ได้รับรางวัล แม้ว่าทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตัดสินไปแล้วก็ตาม ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 17. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 18. หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 7 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 19. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์ในทุกรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 20. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand