“ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

โครงการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

หลักการและเหตุผล
จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 15.3 ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน ความแห้งแล้งและอุทกภัย รวมถึงความพยายามที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี 2573 ภารกิจด้านการพัฒนาที่ดินจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้น เนื่องจากการพัฒนาที่ดินซึ่งประกอบด้วยการอนุรักษ์ การลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดิน เช่น จะช่วยให้พัฒนาให้ดินเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านกายภาพ ชีวภาพ  เพิ่มผลผลิต ฟื้นคืนระบบนิเวศทำให้ได้รับการบริการจากระบบนิเวศมากขึ้น และนำไปสู่การจัดการที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน สร้างการปรับตัวและลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการดำเนินการพัฒนาที่ดิน โดยปล่อยให้เกิดความเสื่อมโทรมก็จะส่งผลทางลบต่อการผลิต การสูญเสียระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหาร และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยเร่งให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินต้องพัฒนาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกร ประชาชนและเยาวชน และการสร้างความรู้ความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ดินก็เป็นสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จ    ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักในการดำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification) จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรดิน และที่ดินที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต การผลิตอาหาร การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นภารกิจที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2573

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความตระหนักกับเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาที่ดินที่มีจะช่วยส่งเสริมในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและที่ดิน

หลักเกณฑ์
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ (การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ฟื้นฟู และปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ป่าไม้) เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และยาวนาน)

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท พร้อมโลกเกียรติยศและใบประกาศเกียติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล  ได้แก่ เงินรางวัล จำนวนรางวัลละ 3,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกน เป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น )
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels และด้านที่ ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันปิดรับภาพ
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะ ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้า ประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่สมาคมถ่าย ภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการ ประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใดทั้งนี้ภาพถ่าย ดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้ง เดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็น ภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัล มาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ หาก ถ่ายภาพเป็น RAW FILE ไว้ ควรเก็บ RAW FILE นั้นไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจ มีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำ RAW ไฟล์มาแสดงได้ในกรณีที่คณะกรรมการ ต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 10. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะกรรมการ บริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้า ประกวดในครั้งนี้
 11. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือก ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินรวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง สารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันตัดสิน ทั้งนี้คณะผู้จัดจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่าย ไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้วหากคณะผู้จัดมีความประสงค์จะใช้ภาพใด คณะผู้จัดจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 12. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะ กรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการ ประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครและส่งภาพได้ที่นี่ rpst.or.th/landdevelopment

วิธีการส่งภาพประกวด

 1. ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น
 2. ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้างUsername และ Password ขึ้นมาเอง โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ส่งภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. (ปิดการอัพโหลด) โดยจะแจ้งลิ้งค์สำหรับการสมัครเพื่อส่งภาพอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 091-115-7585 วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.
Email : rpst.info@gmail.com