ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติยรรยง โอฬาระชิน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทขึ้น

โดยการจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

คุณ พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลเกียรติยศ

 • คุณณัฐพล ศิลปชัย
 • คุณวัฒนา พิทักษ์จงวัฒนา (2 ภาพ)
 • คุณวงศกร ว่องวทัญญู (2 ภาพ)
 • คุณกังสดาล แสนสิงห์
 • คุณธนภัทร เอี่ยมละออ
 • คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
 • คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล
 • คุณอนันต์ จิรมหาสุวรรณฃ

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

 • ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, E.FIAP
  Mr. Yanyong Olarachin (National Artist)
 • วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, F.RPS
  Mr. Waranun Chutchawantipakorn (National Artist)
 • .ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ, F.RPS
  Mr. Paiboon Silpangamlert
 • คุณ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  Mr. Chulawit Santipong
 • คุณ พุฒิธร พรหมดวง
  Mr. Puttithorn Promduang

คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน

 • คุณ ดาว วาสิกสิริ ประธานกรรมการตัดสิน
  Mr. Dow Wasiksiri, Jury Chairman
 • คุณ สมฤดี ศรีพิพิธ
  Mrs. Somruedee Sripipit

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ : ตอกทอยตีผึ้ง
ชื่อช่างภาพ : คุณ พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล


รางวัลเกียรติยศ