ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม” จัดโดย จังหวัดนครพนม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อ เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น :

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2258045740911034

หัวข้อ วัฒนธรรมวิถีชีวิต :

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2258004877581787

หัวข้อ กีฬาและนันทนาการ :

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2257987337583541

หัวข้อ แหล่งท่องทางธรรมชาติ :

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2257966044252337

หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม :

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2257947360920872

รายละเอียดโครงการ :

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาติพันธ์ และภูมิปัญญาของคนในจังหวัดนครพนม ในมุมมองใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่ได้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของจังหวัดนครพนม ผ่านเรื่องราวในการถ่ายภาพ โดยการจัดประกวดภาพถ่าย  เพื่อกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

  1. คุณ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Hon.F.RPST),  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
  2. คุณ ดาว วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3. คุณ ตุลย์ หิรัญลาวัลย์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  5. คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.FPVS), กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  6. คุณ อภินันท์ บัวหภักดี, อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท
  7. คุณ กชพรรณ วิชิตธนบดี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม