ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดภาพถ่าย “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม”

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม” ได้ดำเนินการตัดสินจนได้ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงภาพได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

โดยทำการส่ง e-mail เหตุผลพร้อมหลักฐานการผิดกติกามายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

ข้อมูลโครงการ:

จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีกิจกรรมงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น งานนมัสการพระธาตุพนม งานประเพณีไหลเรือไฟ งานประเพณีชนเผ่าต่างๆ  ซึ่งได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาติพันธ์ และภูมิปัญญาของคนในจังหวัดนครพนม ในมุมมองใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่ได้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของจังหวัดนครพนม ผ่านเรื่องราวในการถ่ายภาพ โดยการจัดประกวดภาพถ่าย  เพื่อกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม

ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินหัวข้อละ 5 ภาพ หรือ จำนวนรวมทั้งหมด ไม่เกิน 25 ภาพ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

 1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
 3. เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น
 4. วัฒนธรรมวิถีชีวิต
 5. กีฬาและนันทนาการ

=========================

ชมภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละหัวข้อได้ที่นี่ :

หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2247778821937726

หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2247812331934375

หัวข้อ เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2247818021933806

หัวข้อ วัฒนธรรมวิถีชีวิต :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2247805978601677

หัวข้อ กีฬาและนันทนาการ :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2247797828602492

=========================

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

 1. คุณ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Hon.F.RPST),  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. คุณ ดาว วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คุณ ตุลย์ หิรัญลาวัลย์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.FPVS), กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. คุณ อภินันท์ บัวหภักดี, อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท
 7. คุณ กชพรรณ วิชิตธนบดี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม