โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม”

จังหวัดนครพนม นอกจากจะมีกิจกรรมงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น งานนมัสการพระธาตุพนม งานประเพณีไหลเรือไฟ งานประเพณีชนเผ่าต่างๆ  ซึ่งได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาติพันธ์ และภูมิปัญญาของคนในจังหวัดนครพนม ในมุมมองใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่ได้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของจังหวัดนครพนม ผ่านเรื่องราวในการถ่ายภาพ โดยการจัดประกวดภาพถ่าย  เพื่อกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่าน http://www.rpst.or.th/nakhon-pathom-photo-contest/ ตั้งแต่วันที่ 1-18 กรกฎาคม  (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)
 • ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินหัวข้อละ 5 ภาพ หรือ จำนวนรวมทั้งหมด ไม่เกิน 25 ภาพ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
  3. เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น
  4. วัฒนธรรมวิถีชีวิต
  5. กีฬาและนันทนาการ
 • ไม่จำกัดอายุภาพ
 • ประกาศผลการตัดสินทาง เว็บไซด์ของสมาคมถ่ายภาพฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (โดยเปิดให้ทักท้วงภาพ 3 วัน ก่อนการประกาศผล)

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 –  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล – เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 –  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล – เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 –  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล – เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ วัฒนธรรมวิถีชีวิต

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 –  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล – เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ กีฬาและนันทนาการ

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 –  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล – เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

 1. คุณ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Hon.F.RPST),  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. คุณ ดาว วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คุณ ตุลย์ หิรัญลาวัลย์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.FPVS), กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. คุณ อภินันท์ บัวหภักดี, อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท
 7. คุณ กชพรรณ วิชิตธนบดี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ในโครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม”

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม” เป็นการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงบัญญัติกติกา ที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ ( DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone ) แสดงถึงความงดงามของ
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
  3. เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น
  4. วัฒนธรรมวิถีชีวิต
  5. กีฬาและนันทนาการ
 3. ไฟล์ภาพที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำ มีขนาดด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินหัวข้อละ 5 ภาพ
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง
 6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกต้องเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ จังหวัดนครพนม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 7. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูลภาพถ่ายตามที่ระบบกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด ทั้งนี้หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียน และพิสูจน์ได้ว่าได้ทำผิดตามกติกาผู้ส่งประกวดภาพนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ ในการประกวด โดยให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
 10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ รวมถึงภาพที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้รวมไปถึงภาพที่กลับสีเป็นเอกรงค์ หรือ กลับจากเอกรงค์เป็นสี กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว จังหวัดนครพนมและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 11. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่ง และภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้
 12. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่บริษัทสยามล้านช้าง จำกัด และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 13. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดนครพนม จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 14. ภาพที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น
 15. หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 3 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 16. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด