“บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ในยามที่เราต้องก้าวไปด้วยกัน

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งภาคธุรกิจและสาธารณสุขเป็นวงกว้าง ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีดำริที่จะจัดโครงการรวบรวมภาพถ่ายหลากหลายบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงแรกในชื่อ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีหลายหน่วยงาน อาทิ สถานทูตหลายประเทศ ประสานขอภาพที่ได้รับเลือกไปจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและต่างชาติทั่วโลกได้เห็นถึงความีน้ำใจของคนไทยในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ

ภาพโดย : นางสนธยา พ่วงงามพันธ์

จากความสำเร็จของโครงการเเรก ทางคณะผู้จัดงานจึงได้จัดโครงการครั้งที่สองขึ้นในชื่อ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” หัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” โดยมุ่งค้นหาภาพถ่ายที่สะท้อนการต่อสู้ ฟันฝ่า ปรับตัว และ ยืนหยัดกับภาวะการณ์ต่างๆ ที่เกิดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลากหลายมิติ อาทิ การสาธารณสุข การท่องเที่ยว ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ

ภาพโดย : นายวรินทร เตือนศรี

โดยในครั้งนี้มีการเพิ่มจำนวนภาพที่ถูกคัดเลือก และ มีเงินรางวัลสนับสนุนเพิ่มเป็น 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับโครงการครั้งที่สองได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดีทั่วประเทศ มีภาพส่งเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดกว่า 8,000 ภาพ ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องทั่วไปและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน คณะกรรมการ ฯ ได้ทำการคัดเลือกจนเหลือภาพที่ได้รางวัลและร่วมแสดงเป็นจำนวนกว่า 1,121 ภาพ

Examples of the winning images from the photo contest “Covid-19, Thai never give up”, the highest paid photography competition ever recorded in Thailand with approximately $67,300 in total cash prizes. The project, which aims to visualize how Thai people manage to get through this covid-19 pandemic, is hosted by Office of Contemporary Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture, and The Royal Photographic Society of Thailand (RPST).

บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ

ร่วมชมส่วนหนึ่งของบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจาก “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” หัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

ภาพโดย : นายประสบชัย จันดก

ภาพโดย : นายอรรจน์ ยอมใหญ่

ภาพโดย : นายเบนซิน จองสี

ภาพโดย : นายดลธรรม จงสอนสุข

ภาพโดย : นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ

ภาพโดย : นายณรงค์กรณ์ ขวัญดี


ภาพโดย : ด.ช. กันต์ระพี ถวัลย์ภิยโย

ภาพโดย : นายสุรกิจ แสวงชิต

 ภาพโดย : นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย

 ภาพโดย : นายธนวัฒน์ ทองจันทร์

ภาพโดย : นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล

ภาพโดย : นางทัศนีย์ มุงคุณ

ภาพโดย : นายวรฉัตร ลิ้มเลิศวรกิจ

ภาพโดย : นายสรธร โพธิ์สีดา

ภาพโดย : นางสาวชมพูนุช มีรัตน์

 ภาพโดย : นายศรายุทธ ศรีสมบัติ

 ภาพโดย : นายทรงพล เทศกิจ

ภาพโดย : นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม

 ภาพโดย : นางสาวทัศนีย์ มุงคุณ

ภาพโดย : นายจารุวิทย์ ผ่องผุด

 ภาพโดย : นางสาวญนันทนิยา ชูท้วม

ภาพโดย : นางวรางคณา ประทุมทิพย์

ภาพโดย : นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

ภาพโดย : นายจิรายุ เสรีภัทรกุล

ภาพโดย : นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์

 ภาพโดย : นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ

ภาพโดย : นายวรินทร เตือนศรี

ภาพโดย : นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์

ภาพโดย : นายอภิวัฒน์ เวียงคำ

ภาพโดย : นายสุทธิพงษ์ เขียวขำ

ภาพโดย : นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์

ภาพโดย : นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

 ภาพโดย : นางสาวสุภณิดา รัตนมาลี

ภาพโดย : นายกานต์ ภคธัญญา

ภาพโดย : นายสมโภช แตงไทย

ภาพโดย : นายวันมุฮัยมีน อีแตลา

ภาพโดย : นายชัชวาล เชวงศักดิ์สงคราม

Gallery ภาพทั้งหมด

 1. ประเภท นักเรียน นักศึกษา :
  https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753681404680786
 2. ประเภท ประชาชนทั่วไป :
  https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3754031141312479
 3. ประเภท ภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค :
  https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753907677991492
 4. ประเภท ภาพร่วมจัดแสดง :
  https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753745741341019
 5. เอกสารประกาศผลการประกวดจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :
  http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศผลภาพถ่าย-9-เมษา.pdf

ประเภทรางวัล

การประกวดครั้งนี้มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 1,121 รางวัล และ เงินรางวัลรวม 2,019,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

ผู้ส่งผลงาน จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ดังนี้
  • ภาคเหนือ จำนวน 11 รางวัล
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 รางวัล
  • ภาคกลาง จำนวน 23 รางวัล
  • ภาคตะวันออก จำนวน 9 รางวัล
  • ภาคตะวันตก จำนวน 7 รางวัล
  • ภาคใต้ จำนวน 16 รางวัล
  • กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 รางวัล

3. ภาพที่ร่วมแสดง

คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพถ่าย จากประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป เป็นภาพร่วมแสดงจำนวน 959 ภาพ และจะได้รับเงินค่าสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ 1,000 บาท

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

 • นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Mr. Waranun Chutchawantipakorn, Hon.F.RPST, National Artist)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552
 • ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ (Dr. Vimolluck Chuchart)
  ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • นายดาว วาสิกสิริ (Mr. Dow Wasiksiri)
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร
  รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • นายวินิจ รังผึ้ง (Mr. Vinid Rungpueng)
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (Mr. Wasinburee Supanichvoraparch)
  ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจําปี 2553
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ (Mr. Tul Hirunyalawan)
  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย (Mr. Adul Tanthakosai)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Mr. Wannapong Surarochprajak, Hon.F.PVS)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว (Miss Somlak Klongklaew)
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กองอำนวยการการตัดสิน

 • นางสาวสมพร พานทอง
 • นางสาวณุภัทรา จันทวิช
 • นางสาวศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
 • นางสาวสรยา คงรักษา
 • นางสาวปทุม วิวัฒนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ :
http://www.rpst.or.th/covid-19-never-give-up-announcement