ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal”

 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ในระหว่างปี  ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งไประกอบไปด้วย  ภาพแขวนผนัง จำนวน ๑๔๐   ภาพ ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จำนวน ๒๔๖ ภาพ  Art wall จำนวน ๑๒ ภาพ โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย  อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่าน

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง”ในปี ๒๕๕๐ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี ๒๕๕๑ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี ๒๕๕๒  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต”  ในปี ๒๕๕๓  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี”  ในปี ๒๕๕๔  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก”  ในปี ๒๕๕๕  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในปี ๒๕๕๖  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี ๒๕๕๗  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ในปี ๒๕๕๘ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” ในปี ๒๕๕๙  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” ในปี ๒๕๖๐  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในปี ๒๕๖๑  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ” ในปี ๒๕๖๒  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในปี ๒๕๖๓ และนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal” ในปี ๒๕๖๔ 

  

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ธรรมดาแบบใหม่ ในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท  ณ  ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย