ตารางวันและสถานทีการจัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District ใน 7 ย่าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District จำนวนทั้งหมด 7 ย่าน โดยมีตารางวันเวลาดังนี้

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย” ที่เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานภาพถ่ายจะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน และสามารถซักถามข้อข้องใจเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและงานสร้างสรรค์ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี

ทำความรู้จักกับโครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout

กว่า 40 ครั้งที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้ Series “One Shot Knockout” ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยรูปแบบของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ แฝงด้วยความท้าทาย และได้ความรู้จากคำวิจารณ์ของกรรมการสดๆจากบรรยากาศตัดสินที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับชมและร่วมลุ้นได้ รู้ผลและรับรางวัลภายในวันที่แข่งขัน

Press Release: โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District

โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม หรือ Innovation Thailand Photo Contest จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสำนักงานฯ ได้ริเริ่มจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 สำหรับในปีนี้นับเป็นการจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อให้รูปแบบการแข่งขันที่มีความท้าทายมากขึ้น ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับย่านนวัตกรรมต่างๆ และให้เกิดการเข้าถึงกิจกรรมนี้กระจายไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นถึง 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย”

หัวข้อการประกวด ภาพถ่าย เป็นการนำเสนอ กิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลย ที่เป็น ๑ ใน ๑๐กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน อันใดอันหนึ่ง โดยนำเสนอในมุมมองที่สร้างสรรค์ และ ทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว นั้นๆ