นิทรรศการภาพถ่าย “ระยะทาง 7,610-กิโลเมตร: ในที่สุดเราก็ได้เจอกัน (7,610-kilimeter Distance: Finally, We’ve Met One Another.)”

  ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “ระยะทาง 7,610-กิโลเมตร: ในที่สุดเราก็ได้เจอกัน (7,610-kilimeter Distance: Finally, We’ve Met One Another.)” อันเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายสำหรับช่างภาพรุ่นใหม่ของติมอร์ เลสเต้ (ออนไลน์)” โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  วัน-เวลา : อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10:00-12:00 น. สถานที่ : ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564– 2566

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566   เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566 เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามาจำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1.        นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 – 2566 ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 15 ในหัวข้อ “ต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 13/17 เป้าหมาย ที่ 15 ในหัวข้อ “ต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป  ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน  ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการสูญเสียที่ดินทำกิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจำนวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจำนวน 8% ที่กำลังจะสูญพันธุ์และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา   เป้าประสงค์ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero เป้าหมาย ที่ 14 ในหัวข้อ “สมดุลแห่งท้องทะเลจะกลับมา”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 12/17 เป้าหมาย ที่ 14 ในหัวข้อ “สมดุลแห่งท้องทะเลจะกลับมา” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่นำเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้คนกว่าสามพันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด ซึ่งต่ำกว่าระดับที่พวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างกรอบการทำงานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร   เป้าประสงค์ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท รวมถึงขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร ยุติการประมงที่ผิดกฏหมาย ส่งเสริมการฟื้นฟูสัตว์น้ำ จัดการในการให้ชาวประมงรายเล็กสามารถเข้าถึงทรัพยากร และตลาด ผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ […]