ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST Photo Walk : ป้อมมหากาฬ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม RPST  Photo Walk : ป้อมมหากาฬ จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Museum Siam เพื่อนำภาพกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่ายในงาน Cultural District 2023 โซน ป้อมมหากาฬ ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2023 – วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-19.00 น. ณ ป้อมมหากาฬ กรุงเทพฯ เปิดรับจำนวน 30 ท่าน *** สมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น *** – ลงทะเบียน : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น. […]

การประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest) ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย เปิดอัพโหลดผลงาน วันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 (ปิดเวลา 17.00 น.) ประเภทรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท […]

“241 One Shot Knockout” ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี – รายละเอียดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)