โครงการประกวดภาพถ่าย Photo from Home ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Light and Shadow” แสงและเงา ที่บ้านฉัน

รู้แหละว่าเหงา รู้แหละว่าอยากออกไปถ่ายภาพ … แต่สมาคมฯ อยากให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมพิเศษ ในโครงการพิเศษ Photo from Home จึงเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายใน “บริเวณบ้าน คอนโด หรือ ภายในอาณาเขตที่พักอาศัย” แล้วส่งภาพถ่ายมาร่วมชิงเงินเยียวยารวมทั้งสิ้น 30,000 บาท ซึ่งจะแบ่งการประกวดเป็น 2 ครั้ง

โครงการประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้ารัก(ษ์) โลก” ประจำปี 2563

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม โดยมี “ผ้าขาวม้า” เป็นองค์ประกอบหลัก ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้ารัก(ษ์) โลก” โดยการโพสต์ภาพที่เกี่ยวกับผ้าขาวม้า ที่สะท้อนเรื่องราวในการดูแลรักษาโลก หรือช่วยโลกในมุมต่างๆ พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายเพิ่มเติมและติด Hashtag #ผ้าขาวม้ารักษ์โลก ลงบนอินสตาแกรม พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ” (Public) ลุ้นรางวัลรวม 53,000 บาท

ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งปิดสถานที่ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระบาดดังกล่าว และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”

วัตถุประสงค์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสี อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “ยรรยง โอฬาระชิน”

วัตถุประสงค์  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติยรรยง โอฬาระชิน ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีดําริร่วมกันว่า อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจําปีพุทธศักราช 2550 และ ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดํารวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดําเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา