Photo Kingdom Announce

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

สรุปผลข้อทักท้วงภาพที่ผ่านเข้ารอบโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) ขึ้น และได้มีการตัดสินภาพในรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโดยคณะกรรมการ ทั้ง 6 หัวข้อ รวม 90 ภาพ ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นคัดค้านว่าภาพดังกล่าวภาพใดอาจเข้าข่ายผิดกติกา สามารถแจ้งทักท้วงมายังคณะอำนวยการการประกวดครั้งนี้ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประกาศแจ้งไปยังผู้ส่งภาพประกวดที่สงสัยว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดของตนเองผิดกติกา หรือไม่แน่ใจ ให้ทำการแจ้งขอถอนภาพตนเองออกจากการประกวด ซึ่งมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายท่านที่แจ้งขอถอนภาพของตนมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งหากแจ้งถอดถอนภาพตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะยังไม่มีการลงโทษใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ยังได้ทำการประกาศ และส่ง Email แจ้งไปยังผู้ที่ภาพได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ เพื่อเน้นย้ำให้อ่านประกาศของคณะกรรมการอำนวยการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการอำนวยการฯ จะพิจารณาภาพที่เข้ารอบตามขั้นตอนต่อไป โดยหากทราบว่าภาพของตนเองกระทำผิดกติกาให้แจ้งขอถอนภาพภายในวันที่ […]