ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

ประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ และ รางวัล

สำหรับการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” นี้ได้แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) – 13 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท

2. ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ – 13 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท

พิเศษ!!! ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรม Phototech Together Workshop ที่จังหวัดสุโขทัย 2 วัน 1 คืน (ฟรีค่าที่พักและอาหาร) ร่วมกับ

 • คุณ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, ศิลปินแห่งชาติ
 • คุณ ดาว วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ วรรณี ชัชวาลทิพากร (Hon.F.RPST), ศิลปินนักถ่ายภาพไทย
 • ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, PSA Photographic Society of America HM Ribbin, Photovivo International Photography award 2016
 • คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.F.PVS), กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ เสกสรร เสาวรส, ผู้ชนะเลิศหลายรางวัลในการใช้โดรนถ่ายภาพ

โดยมี บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน เลนส์ Sigma และ ไฟแฟลช elinchrome สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดสุโขทัย ตลอดทั้งทริป

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวด

 • ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นาย สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นาย อดุล ตัณฑโกศัย
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นาย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นาย ณภัชป์ รัตนศักดิ์
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นาย กฤษกร รอดช้างเผื่อน
  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
 • นาย อุกฤช กิจศิริเจริญชัย
  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
 • Content Advisors and Observers
  • รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
  • ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
  • นส.เพ็ญพร ประไพพิณ

ข้อมูลโครงการ :

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ชิงรางวัลเงินสด และ รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพนำโดย อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย

“นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” :

เป็นภาพที่แสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ เป็นภาพที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ โดยมีขอบเขตครอบคลุมมุมมอง 3 ด้านหลักอันใดอันหนึ่งดังนี้

 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการนำเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการซื้องานหัตถกรรม และ งานฝีมือที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นต่างๆ
 2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้ วิถีเกษตรกรรม เช่น การท่องเที่ยวไร่องุ่น ชมการผลิตไวน์ การนำชมสวนทุเรียน มังคุด มะม่วง เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร โดยส่งเสริมโอกาสในการมีรายได้มากขึ้นจากการแปรรูป สินค้าเกษตร การเก็บค่าเข้าชม การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และโอ กาสในการสร้างธุรกิจใหม่จากทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวอีกด้วย
 3. ด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism) หมายถึง รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่ง จากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ กิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย หรือ จิตใจ

วัตถุประสงค์โครงการ :

 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศ ด้าน “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือ
 2. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนา “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” และรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
 3. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการวางแผน การนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการถ่ายภาพในเมืองไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสร้างความตื่นตัวและบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.rpst.or.th/innovation-thailand-photo-contest-2019-traveltech/