Press Release: โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District

โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม หรือ Innovation Thailand Photo Contest จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสำนักงานฯ ได้ริเริ่มจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 สำหรับในปีนี้นับเป็นการจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อให้รูปแบบการแข่งขันที่มีความท้าทายมากขึ้น ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับย่านนวัตกรรมต่างๆ และให้เกิดการเข้าถึงกิจกรรมนี้กระจายไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นถึง 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้

  1. ด้านรูปแบบการจัดประกวด

การประกวดจัดขึ้นในรูปแบบ “One Shot Knockout” โดยในแต่ละครั้งจะเปิดรับผลงาน ตัดสิน และประกาศผลให้ทราบทันทีแบบ Knockout ภายในวันเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีที่สุดส่งเข้าร่วมประกวดได้เพียงคนละ 1 ภาพ (One Shot) เท่านั้น โดยการแข่งขันแต่ละครั้งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเพียง 100 คน

  1. ด้านแนวคิดการประกวด

การประกวดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ย่านนวัตกรรม (Innovation District)” โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน นอกจากจะมีโอกาสแสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพแล้ว ยังจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับย่านนวัตกรรมต่างๆ ของประเทศไทย และใช้ภาพถ่ายในการสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงจุดเด่นที่ชัดเจนในแต่ละย่านนวัตกรรม

  1. ด้านพื้นที่การประกวด

การประกวดจะจัดขึ้นในพื้นที่ของย่านนวัตกรรมถึง 7 พื้นที่ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ชัดเจนแตกต่างกันไป   ทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้อย่างทั่วถึง โดยในกรุงเทพฯ จะจัดงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านนวัตกรรมโยธี ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ และย่านนวัตกรรมปทุมวัน ในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และพัทยา

ย่านนวัตกรรม (Innovation District) เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองที่เกิดนวัตกรรมหรือมีการใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้น โดยนวัตกร¬(Innovator) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมและผลักดันอัตลักษณ์ความเป็นย่านให้โด่ดเด่นเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ ย่านนวัตกรรมทั้ง 7 ย่าน ได้แก่

  1. ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) ศูนย์กลางการบริการนวัตกรรมทางการแพทย์ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริการสาธารณสุขของประเทศ จากการมีการกระจุกตัวของโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ กระทรวงและหน่วยงานสำคัญต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
  2. ย่านนวัตกรรมปทุมวัน (Patumwan Innovation District) ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) และพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวันให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม (Central Innovation District) ที่เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่เดิมทั้งพื้นที่พาณิชยกรรมและสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านปทุมวัน โดยสนับสนุนให้เกิดธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
  3. ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin District) หรือ Old Bangkok Innovation District: OBID มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Leading Hub of Creative Economy in Southeast Asia) เป็นศูนย์รวม startup เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นศูนย์รวมกลุ่มสังคมที่ยึดโยงกับวัฒนธรรมร่วมสมัย
  4. ย่านนวัตกรรมพัทยา (Pattaya Innovation District) พื้นที่สร้างนวัตกรรมและแหล่งงานในเมืองพัทยา สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการพัฒนาของแนวระเบียงเศรษฐกิจภาพตะวันออก พัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวทางกีฬา สันทนาการ และสุขภาพ
  5. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ (Innovation District in Chiang Mai) มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise( และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เข้มแข็งเป็นกำลังทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
  6. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต (Innovation District in Phuket) มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และมีศูนย์ให้บริการนวัตกรรมเมือง หรือ City lab
  7. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น (Innovation District in Khon Kean) พื้นที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการขนส่ง (Logistic Tech) และศูนย์กลางการศึกษา (Education tech) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมครั้งนี้ นอกจากจะนำการถ่ายภาพมาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ยังมีเป้าหมายกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์จากการยกระดับแต่ละพื้นที่ให้เป็นย่านนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการนำปัญหาหรือสิ่งรอบตัวมาพัฒนารูปแบบธุรกิจและโซลูชั่นใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม นอกจากนี้ยัง ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บรรยากาศด้านนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการช่วยให้ แต่ละพื้นที่มีความน่าอยู่อาศัยมากขึ้น