ตารางวันและสถานทีการจัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District ใน 7 ย่าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District จำนวนทั้งหมด 7 ย่าน โดยมีตารางวันเวลาดังนี้

 1. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต – วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 2. ย่านนวัตกรรมโยธี – วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
 3. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น – วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
 4. ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ – วันที่ 4 สิงหาคม 2561
 5. ย่านนวัตกรรมในเมืองพัทยา – วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 6. ย่านนวัตกรรมปทุมวัน – วันที่ 25 สิงหาคม 2561
 7. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ – วันที่ 1 กันยายน 2561

หมายเหตุ:

 • สำหรับ สถานที่นัดพบแต่ละย่านจะถูกประกาศตอนเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน

ย่านนวัตกรรม (Innovation District)  คืออะไร

เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองที่เกิดนวัตกรรมหรือมีการใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้น โดยนวัตกร¬(Innovator) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมและผลักดันอัตลักษณ์ความเป็นย่านให้โด่ดเด่นเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ ย่านนวัตกรรมทั้ง 7 ย่าน ได้แก่

 1. ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) ศูนย์กลางการบริการนวัตกรรมทางการแพทย์ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริการสาธารณสุขของประเทศ จากการมีการกระจุกตัวของโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ กระทรวงและหน่วยงานสำคัญต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
 2. ย่านนวัตกรรมปทุมวัน (Patumwan Innovation District) ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) และพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวันให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม (Central Innovation District) ที่เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่เดิมทั้งพื้นที่พาณิชยกรรมและสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านปทุมวัน โดยสนับสนุนให้เกิดธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
 3. ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin District) หรือ Old Bangkok Innovation District: OBID มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Leading Hub of Creative Economy in Southeast Asia) เป็นศูนย์รวม startup เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นศูนย์รวมกลุ่มสังคมที่ยึดโยงกับวัฒนธรรมร่วมสมัย
 4. ย่านนวัตกรรมพัทยา (Pattaya Innovation District) พื้นที่สร้างนวัตกรรมและแหล่งงานในเมืองพัทยา สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการพัฒนาของแนวระเบียงเศรษฐกิจภาพตะวันออก พัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวทางกีฬา สันทนาการ และสุขภาพ
 5. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ (Innovation District in Chiang Mai) มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise( และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เข้มแข็งเป็นกำลังทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
 6. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต (Innovation District in Phuket) มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และมีศูนย์ให้บริการนวัตกรรมเมือง หรือ City lab
 7. ย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น (Innovation District in Khon Kean) พื้นที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการขนส่ง (Logistic Tech) และศูนย์กลางการศึกษา (Education tech) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ