โครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวข้อการประกวด “Beauty of Brightness” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท และโล่รางวัล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงาน และลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมส่งภาพถ่ายกิจกรรม หรือสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบใดก็ได้ ที่สามารถสะท้อนถึงภารกิจ และการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้า และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ที่มาของโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและเป็นตัวแทนหลักขององค์กร ดังนั้น การถ่ายทอดความสวยงาม และเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทางภาพถ่ายจึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การประกวดแบ่งออก เป็น 3 ประเภท

 1. ประเภทรุ่น “นักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี (30 รางวัล)”
 2. ประเภทรุ่น “ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง PEA (30 รางวัล)”
 3. ประเภทรุ่น “บุคคลทั่วไป (30 รางวัล)”

หัวข้อการประกวดแต่ละประเภท

 1. PEA สว่างไสวทั่วไทย : เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “ระบบจำหน่ายของ PEA อาทิ เสาและสายไฟฟ้า และ นวัตกรรมการจัดส่งไฟฟ้าอื่น ๆ เข้าสู่ปลายทาง”
 2. PEA ใส่ใจบริการ : เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “งานบริการของ PEA”
 3. สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA : เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “PEA กับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ”
 4. PEA พร้อมเคียงข้างคุณ : เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “กิจกรรมด้าน CSR ของ PEA”
 5. PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย : เปิดรับภาพชุดเชิงสารคดี (Documentary)

หมายเหตุ : ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละหัวข้อได้ที่ :

http://www.peaphotochallenge.com/contest/details.php

รางวัลในแต่ละหัวข้อ (5 หัวข้อ)

 • รางวัลชนะเลิศ (ทั้ง 3 ประเภท)
  เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ภาพถ่ายพร้อมกรอบ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทั้ง 3 ประเภท)
  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทั้ง 3 ประเภท)
  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล (ทั้ง 3 ประเภท)
  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รวมทั้งสิ้น 90 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวม 315,000 บาท

ส่งภาพ / รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านทาง www.peaphotochallenge.com

โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม (เริ่มเปิดระบบรับภาพ) – 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.) และจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง www.peaphotochallenge.com

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ peaphoto2021@gmail.com