ประกาศเรื่องการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

ประกาศเรื่องการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 

  1. เนื่องด้วยหนังสือมีจำนวนจำกัด แต่ยังมีผู้ที่ประสงค์จะได้หนังสืออีกมากมาย คณะกรรมการจัดทำจึงเห็นควรทบทวนจำนวนซื้อหนังสือปกอ่อนต่อคนจากท่านละไม่เกิน 5 เล่ม เหลือท่านละไม่เกิน 2 เล่ม สมาคมฯ ต้องของประทานอภัยที่ต้องจำกัดจำนวนเช่นนี้ แต่มุ่งหวังให้บุคคลอื่นๆมีโอกาสซื้อหาได้อย่างกว้างขวางขึ้น
  2. การจำหน่ายหนังสือในวันพุธที่ 18 ตุลาคม จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หากจำหน่ายไม่หมด จะทำการจำหน่ายต่อในวันรุ่งขึ้น แต่หากจำหน่ายหมดก่อนเวลาดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มารอซื้อได้จองหนังสือได้ท่านละ 2 เล่ม และนัดวันมารับต่อไป
  3. สมาคมฯ ยังไม่มีแผนการจัดทำหนังสือเพิ่มแต่อย่างใด เพราะไม่อยู่ในความสามารถที่สมาคมจะทำได้เนื่องจากในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งต้องขอพระราชทานพระราชานุญาต และต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ และขอเรียนว่าจำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์มีจำกัด ไม่มีทางที่จะมีจำนวนเท่าผู้ที่ต้องการได้
  4. ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ประสงค์ให้สมาคมจัดส่งหนังสือให้ ขอเรียนว่ายังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนงานให้รอบคอบ เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้กำลังคนมากมาย เมื่อมีข้อสรุปประการใดแล้ว จะเรียนให้ทราบต่อไป
  5. หนังสือปกแข็งยังไม่พร้อมจำหน่าย เมื่อพร้อมแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที โดยจะจำหน่ายให้ไม่เกินท่านละ 1 เล่ม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ได้ที่