ประกาศกำหนดรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สำหรับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม และ วันที่ 6 ตุลาคม

ประกาศกำหนดรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำหรับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อ****วันที่ 18 ตุลาคม และผู้ที่จองตกค้างมาจากวันที่ 6 ตุลาคม**** เท่านั้น

  1. ขอให้ไปรับหนังสือได้ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. เท่านั้น หากท่านไม่มารับหนังสือในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะไม่สามารถมารับหนังสือได้อีกในวันเวลาอื่นเพราะสมาคมไม่มีที่เพียงพอที่จะเก็บหนังสือให้ท่าน อีกทั้งไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่มารองรับได้
  2. หากท่านไม่สะดวกที่จะมารับหนังสือด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อิ่นมารับแทนโดยนำสำเนาบัตรประชาชนที่ใช้จองหนังสือ และเขียนมอบอำนาจโดยลงลายเซ็นกำกับให้ผู้ที่มารับแทนถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  3. ในวันเวลาดังกล่าวที่กำหนดให้มารับหนังสือนี้ จะไม่มีการจำหน่ายหรือรับจองหนังสือเพิ่มเติมใดๆ
  4. สมาคมฯ จะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งให้ผู้จองทราบ เพราะถือว่าได้แจ้งให้ติดตามข่าวสารจากเพจของสมาคมนี้อย่างชัดเจนแล้ว
  5. ผู้ที่เคยจองหนังสือไว้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม แล้วมาจองซ้ำอีกในคราวนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้รับหนังสือได้ โดยระบบจะแสดงให้เห็นว่าท่านเคยได้รับหนังสือไปแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่จ่ายหนังสือให้ จึงขอแนะนำว่าไม่ต้องเดินทางมา

สมาคมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจหนังสือ และขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือได้ที่นี่ในโอกาสต่อไป

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ได้ที่